IMPEL Logo

Kaivannaisjätteiden käsittely

2019

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Valmistustoiminta on aina ollut raaka-aineiden lähde ihmiselle, mutta samalla se on aiheuttanut monia ympäristöongelmia. Valtavat määrät kaivannaisjätettä, jotka usein hylätään, ovat saastumisen lähteitä ja geoteknisesti ja hydrogeologisesti epävakaita alueita. Nykyään, lukuisten kaivostoimintaan liittyvien onnettomuuksien jälkeen, Euroopan komissio antoi kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin 2006/21/EY (ns. kaivosdirektiivi), jolla muutettiin direktiiviä 2004/35/EY.

Kaivosdirektiivissä säädetään toimenpiteistä, menettelyistä ja ohjeista, joilla pyritään ehkäisemään tai vähentämään mahdollisuuksien mukaan haitallisia ympäristövaikutuksia, erityisesti veteen, ilmaan, maaperään, eläimistöön, kasvistoon ja maisemaan kohdistuvia vaikutuksia, sekä niistä ihmisten terveydelle aiheutuvia riskejä. Tämän jälkeen kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kaivosyhtiöt laativat jätehuoltosuunnitelman kaivannaisjätteen minimoimiseksi, käsittelemiseksi, hyödyntämiseksi ja loppusijoittamiseksi kestävän kehityksen periaate huomioon ottaen.

Tässä hankkeessa pyritään vertailemaan, miten eri jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, jotta voidaan arvioida yhteisiä suuntaviivoja kaivannaisjätteen jätehuollon parantamiseksi ja saada käsitys kunkin jäsenvaltion kaivannaisjätteen muuntamisesta/hyödyntämisestä eurooppalaisen kiertotalouden käsitteen mukaisesti.

Hankkeessa on tarkoitus vertailla, miten eri jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, jotta voidaan arvioida yhteisiä suuntaviivoja kaivannaisjätteen jätehuollon parantamiseksi.

Odotetut tulokset:

  • Raportti kaivannaisjätteen jätehuollon arvioinnista, joka perustuu hankekumppaneiden erilaisiin kokemuksiin ja sisältää mahdollisesti ehdotuksia tämäntyyppisen jätteen kierrättämiseksi/uudelleenkäyttöön.
  • Rakennetaan yhteisö vuoropuhelun jatkamiseksi ja tietämyksen vahvistamiseksi tästä jatkuvasti kehittyvästä aiheesta, erityisesti keskeisten raaka-aineiden alalla.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Jatkuva – Period: 2019 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter