IMPEL Logo

IMPEL Minikonferenssi vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta

2022

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Jäsenvaltioilla on oltava asianmukaiset mekanismit, joilla varmistetaan EU:sta johdettujen velvoitteiden (EU:n ympäristödirektiivit ja -asetukset) noudattaminen. Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtua eri syistä, kuten sekaannuksesta, sääntöjen huonosta ymmärtämisestä tai hyväksymättömyydestä, investointien puutteesta, opportunismista ja rikollisuudesta. Sen vaikutukset ympäristöön, ihmisten terveyteen ja talouteen riippuvat rikkomusten luonteesta, laajuudesta ja jatkuvuudesta. Käytännössä mekanismit, joilla varmistetaan sääntöjen noudattaminen, edellyttävät, että jäsenvaltiot käyttävät kolmea laajaa toimenpideluokkaa (joista käytetään yhteisnimitystä "ympäristönsuojelun vaatimustenmukaisuuden varmistaminen"), kuten komission asiakirjassa COM(2018)10[1] todetaan: 

1.        Vaatimustenmukaisuuden edistäminen auttaa velvollisuuksien haltijoita noudattamaan vaatimuksia esimerkiksi ohjeiden, usein kysyttyjen kysymysten ja neuvontapisteiden avulla. 

2.        Vaatimusten noudattamisen valvonnassa tunnistetaan ja luonnehditaan velvollisuuksien haltijan käyttäytymistä sekä havaitaan ja arvioidaan mahdolliset vaatimustenvastaisuudet (yksittäiset tapaukset, joissa vaatimuksia ei ole noudatettu, tai laajemmat vaatimusten noudattamiseen liittyvät ongelmat jollakin teollisuudenalalla tai jollakin alueella...) ympäristötarkastusten ja muiden tarkastusten avulla. 

3.        Seuranta & täytäntöönpano nojautuvat hallinnolliseen, rikos- ja siviililainsäädäntöön, jotta voidaan pysäyttää, estää, rangaista ja saada korvauksia sääntöjenvastaisesta toiminnasta ja kannustaa noudattamiseen.

IMPEL:n jäsenet, enimmäkseen tarkastus- ja täytäntöönpano-organisaatiot, keskittyvät usein vaatimustenmukaisuuden valvontaan ja seurantaan & seurantaan & täytäntöönpanoon tärkeimpinä strategioina vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi, ja niillä on oikeudellinen kehys molempien strategioiden toteuttamiseksi. Vaatimusten noudattamisen edistäminen on enemmän harmaalla vyöhykkeellä, joskus sitä ei ole sisällytetty lainsäädäntöön, joskus se on muiden organisaatioiden tehtävä, joskus se on laiminlyöty strategia vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi, joskus sitä pidetään liian pehmeänä... Se on myös hieman harmaalla vyöhykkeellä, koska se yleensä pelkistetään välineiksi, kuten ohjeistukseksi ja tiedottamiseksi... Vaatimusten noudattamisen edistäminen voitaisiin kuitenkin ymmärtää laajemmin toimien kokonaisuutena, jolla lisätään tietoisuutta, tietämystä ja ymmärrystä oikeudellisista velvoitteista asianomaisen kohderyhmän parissa ja saadaan siten aikaan pysyvä muutos käyttäytymisessä, jotta saavutetaan säännösten vapaaehtoinen ja asianmukainen noudattaminen. Lisäksi sääntöjen noudattamisen edistäminen voi joissakin tapauksissa olla sopivampi strategia laajempien sääntöjen noudattamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi kuin pelkät tarkastukset ja täytäntöönpano.

Ympäristö- ja aluekehitysministeriön puolesta tehdyssä flaaminkielisessä tutkimuksessa, jonka toteutti professori Kurt Deketelaere (oikeustieteellinen tiedekunta, Leuvenin yliopisto ja Helsingin yliopisto), kartoitettiin sääntöjen noudattamisen edistämisen välineitä IMPELin kollegoiden avustuksella. Nykyiset esimerkit laajasti määritellystä sääntöjen noudattamisen edistämisestä on luokiteltu neljään luokkaan: tiedotus ja koulutus, tekninen apu, avoin viestintä ja sääntöjen noudattamisen kannustimet. Minikonferenssin tavoitteena oli antaa yleiskatsaus sääntöjen noudattamisen edistämisen kaikista mahdollisuuksista täysimittaisena strategiana, joka toimii yhdessä sääntöjen noudattamisen valvonta-, seuranta- ja täytäntöönpanostrategioiden kanssa. 

Tietoa aiheesta

Number: – Status: Valmistunut – Period: 2022 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter