IMPEL Logo

Kansallinen vertaisarviointialoite (NPRI)

2019

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda perusta itsenäisten vertaisarviointitoimien kehittämiselle kansallisissa ympäristöviranomaisten ja -virastojen verkostoissa. Sitä voidaan käyttää välineenä, jonka avulla voidaan parantaa omia suorituksia vuoropuhelun, yhteistoiminnallisen vastakkainasettelun ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta samaan verkostoon kuuluvien vertaisten kesken.

NPRI on tunnustettu tehokkaaksi välineeksi, joka voi auttaa kehittämään EU:n ympäristövirastoaloitetta pääasiassa siksi, että sillä on mahdollisuuksia hyvien ja parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanoon ja homogenisointiin,

Hankkeen vaihe I tavoitteena oli kehittää puitteet, joissa tämäntyyppisiä aloitteita olisi toteutettava: Vertaisarviointiprosessia tutkittiin yleisenä ja joustavana järjestelmänä, joka perustui sitä jo käyttävien merkittävien kansainvälisten organisaatioiden kokemuksiin. NPRI-hankeryhmän työn ansiosta kansallisilla verkostoilla on käytettävissään kaikki tiedot ja järjestelmät, joiden avulla ne voivat aloittaa vertaisarviointien toteuttamisen omasta aloitteestaan ja omin keinoin. IMPEL on valmis tukemaan tämän käytännön kehittämistä, joka voidaan räätälöidä verkoston omiin ominaisuuksiin ja tarpeisiin sopivaksi.

Hankkeen vaiheessa II tutkittiin edelleen tärkeitä aiheita aloitteen täytäntöönpanon tehostamiseksi. Kansallisen tason rakenteen, jonka tulisi vastata vertaisarviointitoiminnan kehittämisestä, merkitystä korostettiin, ja tätä aihetta tutkittiin. Vertaisarvioinnin arviointikehyksen suunnittelua syvennettiin aloitteen määritellyn soveltamisalan pohjalta. Lisäksi tarkasteltiin institutionaalista ja sosiaalista ympäristöä, jossa verkosto toimii. Päätelmänä todettiin, että vertaisarviointia suunniteltaessa on olennaisen tärkeää tehdä mahdollisimman pian sidosryhmäanalyysi, jotta voidaan ymmärtää, ketkä ovat ne keskustelukumppanit, jotka olisi otettava mukaan vertaisarvioinnin tulosten täytäntöönpanoon heidän etujensa ja/tai valtuuksiensa vuoksi. Lisäksi tutkittiin vertaisarviointiryhmän koulutusta, joka on olennainen askel tarvittavan laatustandardin saavuttamisessa.

NPRI-hankkeen vaihe III tarkoituksena on tukea maita, jotka haluavat kehittää oman vertaisarviointijärjestelmänsä tai haluavat parantaa jo käyttämäänsä järjestelmää. Projektiryhmä on myös käytettävissä tukemaan vertaisarviointien varsinaista järjestämistä ja toteuttamista.

Seuraavat tiedostot/tiedot

 

  • Presentations-Closing Seminar NPRI-phase 2
  • .
  • COM(2018) 10 final (Toimi 1 “Parannetaan ympäristönsuojelun vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvän asiantuntemuksen käyttöä koko EU:ssa vertaisarviointien, yhteisten täytäntöönpanotoimien, vaatimustenmukaisuuden varmistuskäyntien ja TAIEX-EIR Peer2Peer -työkalun käytön avulla”)
  • .

Number: 2021/08-WP1, 2020/16, 2019/21 – Status: Jatkuva – Period: 2019 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter