IMPEL Logo

Verkostojen ympäristövaatimusten noudattamista käsittelevä konferenssi

2016 - 2016

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Konferenssin tarpeellisuuden taustalla on kaksi pääteemaa:

  1. Vahvistaa yhteistyötä täytäntöönpanoketjussa ja,
  2. Kannustetaan lisäämään innovaatioita sääntöjen noudattamisen ja täytäntöönpanon alalla.

Ajatus verkostokonferenssista on olennainen, jos haluamme tutkia ja tarkastella tapoja parantaa täytäntöönpanoketjua kokonaisuutena. Tätä varten on lisättävä koordinointia sisarorganisaatioiden kanssa: EU FJE (EU:n tuomariverkosto) ja ENPE (EU:n syyttäjäverkosto) sekä ENVI CrimeNet on tarpeen.

Tavoitteena on tuoda esiin tapaustutkimuksia hyvästä yhteistyöstä ja parhaista käytännöistä lupaviranomaisten/tarkastajien, syyttäjien, tuomareiden ja poliisien välillä. Esittelemme opittuja asioita ja tapaustutkimuksia, joissa asiat olisivat voineet olla paremmin, sekä sitä, mitä me kaikki voimme tehdä ympäristönsuojelun parantamiseksi. Konferenssin istunnoissa olisi painotettava erityisesti ketjun eri osien välisiä yhteyksiä ja viestintää.

Vaikka monet virastot ja täytäntöönpano-organisaatiot kohtaavat resurssihaasteita, meidän kaikkien on otettava käyttöön älykkäämpiä ja tehokkaampia tapoja käyttää rajallisia budjettejamme ja henkilöstöresurssejamme. Konferenssissa pyritäänkin nostamaan esiin innovaatioaloja sääntöjen noudattamisessa ja täytäntöönpanossa koko ketjussa.

Yleisellä tasolla parempi ja syvällisempi yhteistyö verkostojen välillä on selkeä tavoite ja päämäärä meille kaikille. Pyrimme parantamaan keskinäistä viestintäämme ja tekemään yhteistyötä rakenteellisemmalta pohjalta, ja lisäksi on mahdollista, että tulevia yhteisiä hankkeita voitaisiin toteuttaa säännöllisemmin. IMPELin näkökulmasta toivottu tulos on erityisesti palaute ja panos siihen työhön, jota olemme tehneet  täytäntöönpanohaasteen ymmärtämiseksi. Toisin sanoen, mitkä ovat tärkeimmät puutteet ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa ja noudattamisen valvonnassa Euroopassa ja
mitä voimme tehdä ja mitä teemme näiden puutteiden korjaamiseksi. Konferenssissa esiin nostettujen täytäntöönpanoon ja innovointiin liittyvien alojen pitäisi kannustaa ja tarjota ratkaisuja useiden näiden puutteiden täyttämiseen.

Seurantaan liittyvät tiedostot/tiedot

 

 

Number: 2016/24 – Status: Valmistunut – Period: 2016 - 2016 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter