IMPEL Logo

Ympäristötarkastusjärjestelmien suoritusindikaattorit

2008 - 2012

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli laatia ympäristövalvontaviranomaisille suorituskykyindikaattoreita. Hankkeen laajuuden osalta sovittiin, että sen tulisi kattaa RMCEI:hen liittyvät indikaattorit
. Indikaattoreihin tulisi kuulua panos-, tuotos- ja tulosindikaattoreita.

Aivoriihivaihe

Ensimmäinen vaihe, toteutettiin vuonna 2008. Ryhmä sopi lyhyestä luettelosta indikaattoreista, joita olisi analysoitava tarkemmin tulevassa IMPEL-hankkeessa. Hankkeen puitteissa vapaaehtoismaat toimittavat valituista indikaattoreista tarvittavat tiedot, jotka sitten analysoidaan ja joista keskustellaan. Koska tietojen keräämistä kaikista RMCEI:n piiriin kuuluvista laitoksista pidettiin liian työläänä, sovittiin, että hankkeessa keskitytään IPPC-laitoksiin. IPPC-direktiivin mukaisten yksittäisten alojen rajaamista voitaisiin harkita, jos näin saadaan vertailukelpoisempia ja edustavampia tietoja. Soveltamisala olisi arvioitava hankkeen lopussa.

Indikaattorien määrittely

Tämän harjoituksen tavoitteena oli määritellä 10 suoritusindikaattoria, joita ehdotettiin vuoden 2008 IMPEL-hankkeessa "Aivoriihi IMPEL-hankkeesta ympäristötarkastusviranomaisten suoritusindikaattorien kehittämiseksi", arvioida niiden vahvuuksia ja heikkouksia ja tehdä pilottitesti lyhyen luettelon IMPELin jäsenten keskuudessa. Tältä pohjalta ehdotettiin tarkistettua ja mahdollisimman tarkasti määriteltyä indikaattoriluetteloa sekä laadullista arviointia kustakin indikaattorista.

Hankkeen aikana EU:n laajuisten vertailukelpoisten indikaattoreiden määrittely osoittautui erittäin vaikeaksi jäsenvaltioiden välisten monien poliittisten ja toiminnallisten vaikeuksien vuoksi. Pilottihanke osoitti, että vertailukelpoisuus on usein heikko, tietojen saatavuus vaihtelevaa ja vastausten vaihteluväli suuri. Lisäksi todettiin, että ehdotettu indikaattoriluettelo ei kuvaa tarkastuslaitosten tehokkuutta. Se on osittainen arvio niiden kyvystä.

Suosituksia annetaan niiden käyttötavoista: erityisesti on parempi käyttää useita indikaattoreita kuin yhtä, ja indikaattorit on yhdistettävä laatupainotteisiin välineisiin. Päätelmänä todettiin, että olisi hyödyllistä järjestää IMPELin, komission ja muiden asianomaisten osapuolten, kuten OECD:n, välinen perusteellinen keskustelu, jossa selvitettäisiin tarkemmin, mitä laadullisia ja määrällisiä arviointivälineitä, kuten auditointeja, vertaisarviointeja (IRI), konkreettisia alakohtaisia/suuntaviivakohtaisia tuotos- ja tulosindikaattoreita ja niiden yhdistelmiä voitaisiin käyttää tarkastusvirastojen suorituskyvyn EU:n laajuiseen seurantaan.

Laadullisten ja määrällisten arviointivälineiden tutkiminen ympäristötarkastuslaitosten suorituskyvyn arvioimiseksi EU:ssa

Tässä hankkeessa tutkittiin arviointivälineiden nykyistä ja mahdollista käyttöä ympäristötarkastuslaitosten arvioimiseksi EU:ssa.
Vaihtelevia indikaattoreita ja arviointivälineitä tutkittiin ja niiden käyttöä arvioitiin kolmenlaisessa arvioinnissa:

  • yksittäisen tarkastuslaitoksen toimesta sen suorituskyvyn mittaamiseksi ja parannusalueiden tunnistamiseksi;
  • ulkopuolisen tahon suorittama todentaminen siitä, että tarkastuslaitoksella on käytössään tehokkaan toiminnan edellyttämät "peruspilarit"; ja
  • mahdollisesti tarkastuslaitosten vertailemiseksi jäsenvaltion sisällä ja EU:n alueella.

Tässä hankkeessa ei ole pystytty määrittelemään yksittäisiä numeerisia indikaattoreita, jotka voitaisiin sisällyttää arviointivälineisiin ja joita voitaisiin käyttää oikeudenmukaisella ja mielekkäällä tavalla tarkastuslaitosten suorituskyvyn numeeriseen järjestykseen asettamiseen koko Euroopan unionissa. Tämä johtuu siitä, että olosuhteet, joissa kukin tarkastuslaitos toimii, voivat olla hyvin erilaiset. Tässä hankkeessa on kuitenkin määritetty periaatteita, jotka voivat mahdollistaa rajoitetun vertailun tulosindikaattoreiden perusteella. Tällaisten vertailujen ensisijaisena tarkoituksena olisi oltava se, että tarkastuslaitokset voivat ymmärtää, mitkä toimet ovat vaikuttaneet eniten tuloksiin (eli syy-yhteys), ymmärtää paremmin vaihtoehtoisia lähestymistapoja, jotka ovat tehokkaita tietyissä olosuhteissa, ja kannustaa jakamaan parhaita käytäntöjä. Tulosindikaattoreiden käyttäminen sarjataulukoiden tai muunlaisen luokittelun helpottamiseksi ei ole suositeltavaa. Erilaiset lähestymistavat tietojen todentamiseen, yhteisten määritelmien puuttuminen ja paikallisen kontekstin erot eivät todennäköisesti johda oikeudenmukaiseen tai mielekkääseen vertailuun, ja vaarana on, että arvioinnista tulee pikemminkin riitojen lähde kuin parannustyökalu.

Seuraavat tiedostot/tiedot

 

 

Number: 2008/03 - 2009/03 - 2011/08 – Status: Valmistunut – Period: 2008 - 2012 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter