IMPEL Logo

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukainen lupa.

2016 - 2018

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Lintu- ja luontotyyppidirektiivit ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään saavuttamaan valtioiden ja hallitusten päämiesten hyväksymä EU 2020 -strategian tavoite pysäyttää ja kääntää biologisen monimuotoisuuden väheneminen laskuun. Komissio on hyväksynyt kunnianhimoisen strategian tämän tavoitteen saavuttamiseksi, joka koostuu kuudesta tavoitteesta. Strategian tavoite 1 keskittyy "EU:n luontolainsäädännön täysimääräiseen täytäntöönpanoon biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi", ja se edellyttää suojelun tason merkittävää parantamista.

Komissio toteutti vuosina 2012-2014 tutkimuksen Natura 2000 -alueita koskevan 6 artiklan 3 kohdan mukaisen lupamenettelyn arvioinnista ja parantamisesta. Siihen osallistuivat vain luontoviranomaiset. Käytännössä on sovellettu monenlaisia erilaisia lähestymistapoja. Kaiken kaikkiaan todettiin, että 6 artiklan 3 kohdan mukainen lupamenettely toimii hyvin. Jotkin maat/alueet ilmoittivat kuitenkin, että tietyt viranomaiset ja/tai alat eivät vieläkään ymmärrä 6 artiklan 3 kohdan mukaista menettelyä tai eivät ole halukkaita hyväksymään sitä. Useat maat ilmoittivat, että on edelleen todellinen tarve luoda järjestelmällisempi ja johdonmukaisempi arviointikehys, tarjota koulutusta ja paikallisesti mukautettuja ohjeita.

Kivilouhokset ja avolouhokset (2016-2017)

Hankkeen päätavoitteena on edistää IMPELin valmiuksien jatkuvaa kehittämistä sekä voimien kokoamista ja kokemusten jakamista jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan varmistaa luontodirektiivien asianmukainen täytäntöönpano ja valvonta kansallisella tasolla, edistää luonnonsuojelua ja tutkia muiden kuin energiakäyttöön tarkoitettujen mineraalien louhinta-alaa, erityisesti kivilouhoksia ja avolouhoksia, koskevan HD-direktiivin 6 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanoa ja valvontaa:

  1. Arvio EU:n ohjeasiakirjan "Non-Energy Mineral extraction
    and Natura 2000" soveltuvuudesta louhoksiin ja avolouhoksiin (kivien, hiekan
    (kuoppien), kalkin, soran ja muiden tuotteiden tuottaminen maanrakennukseen, teollisuuteen jne.); ja
  2. selvittää, analysoida ja raportoida konkreettisten esimerkkien avulla jäsenvaltioiden käytänteitä, jotka koskevat tätä alaa koskevan HD-direktiivin
    6 artiklan 3 kohdan soveltamista.

Vuonna 2017 hanke jatkaa IMPELin valmiuksien kehittämistä sekä voimien kokoamista ja kokemusten jakamista jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan varmistaa luontodirektiivien asianmukainen täytäntöönpano ja valvonta ja edistää luonnonsuojelua.

Tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa pyritään vuonna 2017 tutkimaan muiden kuin energiakäyttöön tarkoitettujen mineraalien louhinta-alaa, tarkemmin sanottuna louhoksia ja avolouhintaa, koskevan HD-direktiivin 6 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa tarjoamalla:
a) Ohjeasiakirjan laatiminen sellaisten louhosten ja avolouhosten tarkastamisesta, joiden alueet sijaitsevat Natura 2000 -alueilla tai niiden läheisyydessä
b) Etenemissuunnitelman laatiminen luonnonsuojelualueiden tarkastusta koskevan suunnittelutyökalun kehittämiseksi (mukaan lukien IRAM-työkalun käyttäminen vaihtoehtoisesti).

 

Suhteessa olevat tiedostot/tiedot

 

Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Valmistunut – Period: 2016 - 2018 – Topic: Luonnonsuojelu - Tags:

Subscribe to our newsletter