IMPEL Logo

Muovijätteen siirrot (Kiinan aiempi muovijätteen tuontikielto)

2019

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Arvioidaan, että ennen vuotta 2018 Kiina otti vastaan 7 miljoonaa tonnia muovijätettä hyödynnettäväksi. Ottamalla käyttöön muovijätteen tuontikiellon Kiina aiheutti järkytyksen globaalille muovijätekaupalle. Tämän seurauksena siirtynyt jäte on lähetetty enimmäkseen Aasian naapurimaihin. Useimmilla näistä maista ei ole kapasiteettia käsitellä tätä määrää anESM:ssä. Näistä jätevirroista tarvitaan lisätietoja, jotta poliittisia päättäjiä ja sääntelyviranomaisia voidaan valistaa paremmin ja selvittää näiden jätevirtojen lopullinen määränpää.

Baselin yleissopimuksen muovijätettä koskevien muutosten on määrä tulla voimaan tammikuussa 2021. Erityisesti EU:n ulkopuolisissa OECD-maissa on jonkin verran epävarmuutta siitä, miten nämä muutokset pannaan täytäntöön. EU on esittänyt muutoksia, joilla lisätään muovijätteiden määrää vihreän listan valvonnassa Baselin yleissopimuksen tekstiin verrattuna. Tämä saattaa vääristää markkinoita EU:n jäsenvaltioissa, jotka sijaitsevat lähellä kolmansia maita. Katsomme, että säännöstöjen selkeämpi selventäminen hyödyttäisi toimivaltaisia viranomaisia kaikkialla Euroopassa, ja siitä voisi olla hyötyä myös Euroopan ulkopuolisille toimivaltaisille viranomaisille.

Hankkeen tavoitteena on:

 • Tukea toimivaltaisia viranomaisia Baselin muovijätettä koskevien muutosten täytäntöönpanossa tarjoamalla dokumentoitua opastusta ja apua webinaarien avulla.
 • Saada parempi käsitys irlantilaisen ja eurooppalaisen muovijätteen lopullisista määränpäistä.
 • Tarjoamme sääntelyviranomaisille paremman käsityksen muovijätteen virroista erityisesti Aasian maihin ja siitä, miten tulli on vuorovaikutuksessa WSR:n kanssa.

  Suhteessa olevat tiedostot/tiedot

   

  • Jätteistä annettu direktiivi 2008/98/EY (jätepuitedirektiivi).
  • Direktiivi (EU) 2018/851 (jätedirektiivin uudelleenlaadinta).
  • Jätteenkuljetuksista annettu asetus (EY) N:o 1013/2006.
  • asetus (EY) N:o 1418/2007 vihreään luetteloon merkityn jätteen siirroista tiettyihin OECD:n ulkopuolisiin maihin.
  • Direktiivi (EU) 2019/904 tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä (kertakäyttömuovidirektiivi).
  • Baselin yleissopimus vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta.
  • Basel COP 14:n päätös (BC – 14/12) yleissopimuksen muuttamisesta muovijätteen maan rajan ylittävien siirtojen valvonnan tehostamiseksi
  • .

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: Jatkuva – Period: 2019 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter