IMPEL Logo

Torjunta-aineiden vähentäminen vedessä

2016 - 2016

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Kilpailukykyisen maataloustuotannon ja vesiekosysteemien suojelun välinen tasapaino on EU:n jäsenvaltioiden huolenaihe yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) ja vesipolitiikan puitedirektiivin (WFD) puitteissa. Torjunta-aineiden kestävän käytön saavuttamisen välineitä ovat maaseudun kehittämisohjelmista rahoitettavat vapaaehtoiset maatalouden ympäristösitoumukset ja vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiset täydentävien ehtojen ja perustoimenpiteiden lainsäädännölliset vähimmäisvaatimukset. Pohja- ja pintavesien hyvän tilan tavoitteiden saavuttamiseksi vesipolitiikan puitedirektiivin 11 artiklan 3 kohdassa todetaan, että torjunta-aineiden käytön ehkäisemiseen ja valvontaan tähtääviä toimenpiteitä olisi tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa päivitettävä, ja ne olisi sisällytettävä vesipiirin hoitosuunnitelmiin. Tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävä kansallinen sääntely olisi kuvattava, ja tämä torjunta-aineiden kestävän käytön direktiivin (2009/128/EY) mukaisten torjunta-aineiden käytön ehkäisemistä ja valvontaa koskevien perustoimenpiteiden oikeudellinen perusta olisi yksilöitävä toimenpideohjelmassa, jota jäsenvaltiot viimeistelevät joulukuussa 2015 vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti. Lisäksi vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan olisi suunniteltava riskiperusteisia (operatiivisia) seurantaohjelmia, jotta voidaan seurata toimenpiteiden tarvetta pilaavien aineiden vähentämiseksi pohja- ja pintavesissä. Nämä seurantakustannukset katetaan jäsenmaissa suurelta osin yleisön ja torjunta-aineiden käyttäjien toimesta. Vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpano on ollut käynnissä ensimmäisen hallinnointikierroksen ajan, ja jäsenmaissa on erilaisia puutteita täytäntöönpanossa riippuen edellytyksistä ja kansallisista ongelmista ja mahdollisuuksista. IMPEL-verkosto aikoo vaihtaa suunnitelmia ja strategioita vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi edelleen kansallisessa lainsäädännössä, jotta saavutetaan yhdenmukainen tasapaino pakollisten ja vapaaehtoisten toimenpiteiden välillä ja saastuttaja maksaa -periaatteen yhdenmukainen käyttö, kun seurannan kustannukset jaetaan.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa tietojen ja kokemusten vaihtoa seuraavista aiheista:

  • Miten jäsenvaltiot löytävät tasapainon vapaaehtoisten ja pakollisten toimenpiteiden välillä;
  • Miten jäsenvaltiot määrittelevät oikeudellisen perustan vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteiden saavuttamiseksi;
  • Torjunta-aineiden riskiperusteisen seurannan suunnittelu;
  • Miten vapaaehtoiset maatalouden ympäristösitoumukset vähentävät torjunta-aineiden pitoisuuksia vesistöissä.
  • Miten vapaaehtoiset maatalouden ympäristösitoumukset vähentävät torjunta-aineiden pitoisuuksia vesistöissä.

Seuraavat tiedostot/tiedot

 

 

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Valmistunut – Period: 2016 - 2016 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter