IMPEL Logo

Joen kehittämisen suunnittelu

2017 - 2018

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Monet joet, järvet ja purot EU:ssa ovat kaukana siitä hyvästä vesien tilasta, joka niiden olisi pitänyt saavuttaa joulukuuhun 2015 mennessä tai joka niiden pitäisi saavuttaa viimeistään vuoteen 2027 mennessä EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan. Esimerkiksi Saksassa vain 10 prosentilla joista ja puroista on hyvä ekologinen ja kemiallinen tila, mikä johtuu jätevesien, maatalouden lannoitteiden ja torjunta-aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta, voimakkaasta kanavoinnista, vesipatoesteiden aiheuttamasta tukkeutumisesta sekä valuma-alueiden yhdyskuntarakenteesta ja maaperän sulkemisesta. Näiden vesien tilaan kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi ja kääntämiseksi päinvastaiseksi on tarpeen arvioida niitä kokonaisvaltaisesti ja asettaa tarvittavat toimenpiteet huolellisesti tärkeysjärjestykseen.

Jokien kehittämissuunnitelma on sopiva väline järjestää tietoon perustuvia sitovia ja vapaaehtoisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Käytännössä sitä käytetään kuitenkin harvoin, koska virastot pelkäävät lisäkustannuksia ja -vaivaa.

Hankkeessa olisi kerättävä tietoa parhaista käytännöistä ja annettava ohjeita siitä, miten jokien kehittämissuunnitelmia laaditaan ja toteutetaan kustannustehokkaasti, jotta jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisia kannustettaisiin käyttämään tätä välinettä lainkäyttövaltaansa kuuluvien pintavesien kunnostamisessa.

Hankkeessa pyritään hyödyntämään muiden vesiin liittyvien IMPEL-hankkeiden (esim. SWETE, ReDuPiWa, Hyvät käytännöt nitraattien aiheuttaman pilaantumisen torjumiseksi) kokemuksia parhaiden käytäntöjen jakamiseksi vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanossa.

Hankkeen tavoitteena on jakaa parhaita käytäntöjä vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanossa.

Odotetut tulokset

  • Kenttäkäynnit ja osallistujille tarkoitetut tiedotusasiakirjat
  • .
  • Ohjeasiakirja (Guideline on River Development Planning)
  • Loppuraportti hankkeesta.

Number: 2017/12 - 2018/08 – Status: Valmistunut – Period: 2017 - 2018 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter