IMPEL Logo

SPIDER WEB: Strateginen hanke ympäristörikollisuuden havaitsemisen ja estämisen lisäämiseksi Länsi-Balkanilla.

2018 - 2019

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

SPIDER WEB -hanketta rahoittavat yhdessä Euroopan unioni ja Saksan liittotasavalta Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) -järjestön kanssa tehdyn avustussopimuksen perusteella IPA/2017 Vakavan rikollisuuden torjunta Länsi-Balkanilla -hankkeen puitteissa.

Huomautuksena alla olevat SPIDER WEB -päivitykset:

1. Tausta

Vaikean ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, mukaan lukien EU:n ja kansainvälisessä lainsäädännössä ja sopimuksissa säänneltyjen ympäristörikosten torjunta, kuten suojeltujen luonnonvaraisten eläin- (erityisesti lintu-) ja kasvilajien yksilöiden tappaminen, tuhoaminen, hallussapito tai kauppa, laiton hakkuu / puutavaran säätely tai (vaarallisten) jätteiden epäasianmukainen kerääminen, kuljettaminen, talteenotto tai loppusijoittaminen, ovat keskeisiä haasteita Kaakkois-Euroopassa (SEE) heikon ympäristötietoisuuden, heikon tietotilanteen ja heikkojen taloudellisten ja inhimillisten voimavarojen vuoksi. Näitä rikkomuksia ei vieläkään pidetä riittävän tärkeinä, vaikka niiden vaikutukset ihmisten terveyteen, ekosysteemeihin ja ympäristöön ovat merkittäviä.

Säännösten noudattamista valvovat ketjut (lupaviranomaiset, tarkastajat, poliisi, syyttäjät ja oikeuslaitos) ovat vain niin vahvoja kuin niiden heikoin lenkki. Tarkastuselimet sekä tulliviranomaiset ovat myös keskeisiä toimijoita, jotka määrittelevät sääntöjen noudattamista koskevan ketjun vahvuuden.

Tietoisuuden lisääminen, kohdennetut ympäristörikoksia koskevat valmiuksien kehittämistoimenpiteet ja yhteistyö ovat tarpeen, jotta voidaan tukea sääntöjen noudattamista koskevan ketjun eri toimijoita Kaakkois-Euroopassa ympäristörikollisuuden profiilin ja prioriteettitason nostamiseksi alueella. EU:n liittymisprosessi tarjoaa tilaisuuden yhdistää Kaakkois-Euroopan toimijat asiaan liittyviin EU:n verkostoihin kestävän kumppanuuden ja jatkuvan vaihdon luomiseksi yksilö- ja organisaatiotasolla.

2. Tavoite

Spiderverkoston yleistavoitteena on lisätä kaikkien ympäristölainsäädännön noudattamisen valvontaketjun toimijoiden tietoisuutta ja taitoja, jotta he voivat menestyksekkäästi häiritä laitonta käyttäytymistä ja nostaa syytteitä siitä sekä rajoittaa sen kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

3. Soveltamisala

Työn maantieteellinen soveltamisala keskittyy aluksi kuuteen kohdemaahan:

 • Albania
 • Bosnia ja Hertsegovina
 • Pohjois-Makedonia
 • Kosovo*
 • Montenegro
 • Serbia

Spider WEB:n tuotokset ja tuotokset annetaan kuitenkin kaikkien IMPELin jäsenorganisaatioiden käyttöön ja sovellettaviksi.

Ympäristökysymyksiin keskitytään yleisesti, mutta seuraavat kaksi aihetta asetettiin etusijalle:

 1. Luonnonsuojelu; mukaan lukien luontotyyppi- ja lintudirektiivin soveltamisalaan kuuluva luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa ja EU:n puutavara-asetuksen sääntelemä puunkorjuu.
 2. Jätehuolto; kattaen ketjun kaikki osa-alueet syntypaikasta kuljetukseen ja käsittelyyn EU:n jätedirektiiveissä ja -asetuksissa tarkoitetulla tavalla (mukaan lukien jätepolitiikan puitedirektiivi, eurooppalainen jäteluettelo, jätteiden siirtoasetus ja erityiset jätevirtoja koskevat lait).

4. Menetelmä

 1. Aluksi arvioidaan kuuden kohdemaan lähtötilanne ja mahdolliset puutteet edellä mainittujen säännösten käytännön täytäntöönpanossa ja noudattamisen valvonnassa sekä tehdään koulutustarpeiden arviointi kaikkien asianomaisten viranomaisten keskuudessa. Tulosten perusteella laaditaan koulutusohjelmat, joilla tuetaan täytäntöönpanoketjussa mukana olevien viranomaisten operatiivista toimintaa ja valmiuksia. Mutta myös operatiivisen verkostoitumisen helpottamiseksi ja tehokkaampien ja yhdenmukaisempien syytetoimintastrategioiden käyttöönoton tukemiseksi.
 2. SPIDER WEB:n toiminnan ytimeen kuuluu koulutusmateriaalin kehittäminen (koulutustarpeiden kartoittamisen jälkeen), koulutuksen järjestäminen ja koulutusoppaan laatiminen. Koulutuskäsikirjassa on osioita poliiseille, syyttäjille ja tuomareille sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansalaisyhteiskunnan järjestöille. Koulutusmateriaalin kehittämiseen kuuluu esitysten, välineiden, harjoitusten, taukotehtävien, tapaustutkimusten ja ohjeiden valmistelu eri osallistujaryhmien (lupaviranomaiset, tarkastajat, poliisi, syyttäjät ja tuomarit) käyttöön koulutustyöpajoissa.
 3. Loppukonferenssi tarjoaa useille osallistujille tilaisuuden kokoontua yhteen keskustelemaan vaatimustenmukaisuuden noudattamista koskevasta ketjusta kokonaisuutena. Jos mahdollista, kutsutaan koolle useita keskeisiä teemoja käsitteleviä taukotilaisuuksia / minityöpajaistuntoja, ennen kuin täysistunto päättää SPIDER WEBin virallisesti. Konferenssin jälkeen laaditaan loppuraportti, joka sisältää räätälöityjä suosituksia kutakin kuutta maata varten, ja se jaetaan sähköisessä muodossa.

Tulokset ja tuotokset:


 • Alustatutkimus ja raportti
 • Koulutustarpeiden arviointi (TNA) ja raportti
 • Koulutuksen kehittäminen
 • Koulutuksen toteuttaminen
 • Koulutuskäsikirjan levittäminen
 • Konferenssi
 • Loppuraportti
 • Työkalujen, tietojen ja parhaiden käytäntöjen levittäminen

5. Tiimi

SPIDER WEB -tiimi koostuu seuraavista henkilöistä:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1.23 MB

 

 

 

 

Number: NA – Status: Valmistunut – Period: 2018 - 2019 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter