IMPEL Logo

IED:n täytäntöönpanon tukeminen

2015

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa ja hyviä käytänteitä sääntelyn ammattilaisten kesken sekä kehittää ohjeita ja koulutusmateriaalia teollisuuspäästödirektiivin (IED) tehokkaan täytäntöönpanon tueksi. Hankkeen erityiset tulokset seuraavien neljän vuoden aikana (2021-2024) ovat:

 • parempi ymmärrys IED:n täytäntöönpanoon liittyvistä ratkaisemattomista ongelmista, joita sääntelyn ammattilaiset kohtaavat, jotta hankkeen työssä voidaan priorisoida ja keskittyä auttamaan näiden ongelmien ratkaisemisessa.
 • Riskiperusteisten lähestymistapojen soveltamisen tukeminen sääntelytoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa, jotta ympäristöviranomaisten rajalliset resurssit voidaan kohdentaa tehokkaammin sellaisiin laitoksiin ja toimintoihin, joilla on suurimmat vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön, ja auttaa ratkaisemaan vakavimmat tapaukset, joissa IED:tä ei ole noudatettu.
 • parempi ymmärrys rutiininomaisten ja muiden kuin rutiininomaisten ympäristötarkastusten ja tarvittaessa täytäntöönpanotoimien tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta IED:n vaatimusten noudattamisen edistämisessä ja saavuttamisessa.
 • Identifioidaan IED:n välineet, jotka voivat edistää yleistavoitetta saavuttaa kiertotalous Euroopassa, ja jaetaan hyviä käytäntöjä siitä, miten niitä sovelletaan.
 • Tukemalla Euroopan vihreän sopimuksen poliittisia tavoitteita ja toimia arvioimalla, miten IED:n täytäntöönpanoa voitaisiin soveltaa tehokkaammin energiatehokkuuden parantamiseen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, resurssien tehokkaamman käytön edistämiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaamiseen.
 • Teollisuudesta aiheutuvien julkisten haittaongelmien, kuten hajujen, melun ja roskaantumisen, tehokkaampi sääntely tutkimalla konfliktien ja valitusten tyyppejä ja lähteitä sekä sitä, miten niihin puututaan ja miten ne ratkaistaan eri lähestymistavoilla.
 • BAT:n tehokkaampi soveltaminen ympäristöluvissa keskittymällä useisiin teknisiin erityiskysymyksiin, tunnistamalla ja edistämällä hyviä käytäntöjä sekä kehittämällä neuvontaa ja ohjeita.
 • Velvollisuuksien haltijoiden suorittaman omavalvonnan ja raportoinnin luotettavampi todentaminen jakamalla ja tunnistamalla hyviä käytäntöjä sääntelyorganisaatioiden kesken omavalvontatietojen laadun ja luotettavuuden parantamiseksi.
 • BREF-asiakirjojen laadun parantaminen varmistamalla, että sääntelyn ammattilaisten tietämystä ja kokemusta hyödynnetään BREF-asiakirjojen tarkastelu- ja tarkistussyklissä.
 • parempi ymmärrys teollisuusalojen tiettyjen epäpuhtauksien lähteistä ja osuudesta ja siitä, miten voimassa olevan ympäristölainsäädännön, mukaan lukien IED:n ja ilmanlaatudirektiivin, täytäntöönpanoa voitaisiin parantaa ilman pilaantumisen sääntelemiseksi ja vähentämiseksi sekä asiaankuuluvien ilmanlaatunormien saavuttamiseksi.
 • Käytännöllisiä ratkaisuja BAT-päätelmien täytäntöönpanemiseksi jätteenpolttoalalla, jotta voidaan edistää tasapuolisempien toimintaedellytysten saavuttamista kaikkialla Euroopassa.

Suhteessa olevat tiedostot/tiedot

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Jatkuva – Period: 2015 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter