IMPEL Logo

Integroidun riskinarviointimenetelmän (IRAM) täytäntöönpanon tukeminen

2014 - 2014

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tammikuun 6. päivänä 2011 tuli voimaan teollisuuspäästödirektiivi (IED), jonka 80 artiklan 1 kohdassa luetellut säännökset oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa. IED:ssä asetetaan uusia vaatimuksia teollisuuslaitosten tarkastuksille direktiivin 23 artiklan mukaisesti. Rutiininomaisia ympäristötarkastuksia koskevat velvoitteet ovat uusi haaste EU:n jäsenvaltioille. IMPEL on jo kehittänyt IMPEL easyTools -hankkeessa yhdennetyn riskinarviointimenetelmän (IRAM), joka auttaa jäsenvaltioita täyttämään IED:n 23 artiklan vaatimukset. Yhdennetyn riskinarviointimenetelmän (IRAM) ja siihen liittyvän tietoteknisen välineen kehittäminen teki selväksi, että riskinarviointivälinettä olisi käytettävä IED-tarkastusten lisäksi myös Seveso-direktiivin ja RMCEI:n mukaisissa tarkastuksissa.

Tämän mukaisesti on määritelty kaksi päätavoitetta:

  1.  Helpottaa jäsenvaltioissa IRAMin käyttöönottoa erilaisissa tarkastuksissa ja niihin liittyvissä tehtävissä, jotka on määritelty voimassa olevassa tai valmisteilla olevassa EU:n lainsäädännössä;
  2. .
  3.  Varmistetaan, että ympäristötarkastusten suorittamista koskevia sääntöjä sovelletaan tasapuolisesti jäsenvaltioissa, jotta saavutetaan tasapuoliset toimintaedellytykset, joita EU:n neuvosto on edistänyt 7° EAP:ssä, ja jotka on pantava täytäntöön uusien EU:n asetusten kanssa.

 

Number: 2014/11 – Status: Valmistunut – Period: 2014 - 2014 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter