IMPEL Logo

Kestävä levitys

2015

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeella (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, vaiheet I-V) pyritään luomaan yhteinen ymmärrys sääntelyn lähestymistavoista, rakentamaan asiantuntijaverkostoja ja kehittämään yhteisiä resursseja teknisen kestävyyden parantamiseksi vesiympäristön alalla (ja erityisesti vesipolitiikan puitedirektiivin (WFD) täytäntöönpanossa). SWETE-hankkeen VII vaiheessa ja vuonna 2021 toteutettavassa Sustainable Landspreading -hankkeessa keskitytään tutkimaan maaperän kykyä ottaa vastaan maanlevitystoiminnasta peräisin olevia epäpuhtauksia.

Tehokas vesivarojen (sekä laadun että määrän) hallinta perustuu hyvään ennakkosuunnitteluun ja toteutukseen, joka perustuu tietoihin, informaatioon ja ammatilliseen harkintaan. On olennaisen tärkeää, että kunkin jäsenvaltion talouskasvu tukee suunniteltua kestävää vesivarojen suojelua ja käyttöä.

Vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpano edellyttää hyviä sääntelykäytäntöjä, jotta voidaan laatia hyviä vesipiirin hoitosuunnitelmia ja panna niihin liittyvät toimenpideohjelmat täytäntöön ajoissa ja tehokkaasti. Merkittäviä hyötyjä voitaisiin saavuttaa tunnistamalla ja jakamalla hyviä sääntelykäytäntöjä eri puolilla EU:ta käyttämällä sekä tavanomaisia lupia (‘kovaa’ sääntelyä) että ‘pehmeämpiä’ muita kuin sääntelytoimia erikseen tai yhdessä.

Vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää, että jäsenvaltiot hoitavat vesivarojaan valuma-alueiden ja vesistöjen tasolla. Tämä voi vaatia uutta ajattelua ja uusia toimintatapoja, jotta direktiivin vaatimukset voidaan täyttää.

SWETE osa 1 – 3

Ensimmäisissä hanketyöpajoissa herätellään keskustelua pienen IMPEL-jäsenryhmän keskuudessa:

 • nykytilanteesta,
 • selvitetään, missä on esimerkkejä hyvistä tai parhaista käytännöistä ( erityisesti lähestymistavat seurantaan ja päästölupiin, tilastollisesti johdetut laatutavoitteet ja luparajat, tilastojen käyttö vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, riskianalyysi ja menestyksen mittaaminen)
 • .
 • selvitetään, missä on selviä puutteita ja miten ne voidaan korjata.

Työpajojen tulosten ja hankeraportin odotetaan muodostavan perustan laajemmalle työohjelmalle, jota kehitetään IMPELin puitteissa tulevina vuosina – tarkoituksena on kehittää ja levittää jäsenvaltioissa tarvittavia hyviä käytäntöjä ja tekniikoita, joita tarvitaan tehokkaan vesialan sääntelyn varmistamiseksi.

Hyviä käytäntöjä ja tekniikoita tarvitaan tehokkaan vesialan sääntelyn varmistamiseksi.

Hankkeen tuloksena:

 • IMPEL on tunnistanut nykyiset hyvät vesienhoidon sääntelykäytännöt, heikkoudet ja puutteet, jotka on korjattava.
 • IMPEL laatii ohjelman parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi ja levittämiseksi, aluksi veden laadun ja lopulta vesivarojen sääntelyn alalla, ja tarjoaa yhteisen vastuun sääntelyvaihtoehdoista ja lähestymistavoista vesipolitiikan puitedirektiivin ja IED:n toteuttamiseksi.
 • IMPEL:n jäsenet jakavat tietoa vedenlaadun sääntelystä, jolloin jäsenvaltiot voivat helpommin saavuttaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet tehokkuuden ja yhteyksien avulla.
 • Jäsenvaltiot’ Ympäristön vedenlaadun sääntelyviranomaiset ovat tiiviisti mukana strategisissa ja paikallisissa kehityssuunnittelupäätöksissä sekä ympäristön vedenlaadun ja päästöjen seurannassa ja raportoinnissa.

SWETE  – osa 4

Hankkeen kolmen edellisen osan jälkeen SWETE 4:ssä tehdään tulevaisuudentutkimus, jossa kehitetään ehdotuksia tuleviksi hankkeiksi. Toteutuksen haasteet -raportin ja IMPELin johtoryhmän edustajien näkemysten pohjalta on tarkoitus tarkastella seuraavia erityisalueita:

 • Blue IRI”
 • .
 • Säännösten noudattamista koskevat toimet
 • .
 • Miinajätteet (komission erityinen kiinnostuksen kohde – lisätietoja haetaan)
 • .
 • Torjunta-aineet
 • Pohjaveden laadun seuranta

Hankkeessa pohditaan edelleen, miten basecampin tiedonjakoportaalia voitaisiin laajentaa (tai tarvitaanko jokin muu väline), jotta voidaan vastata “IMPEL – the next generation” -asiakirjassa esitettyihin tavoitteisiin.

SWETE  – osa 5

Tutkimuksessa tarkastellaan maa-ainesten levittämisen hyötyjen ja vaikutusten tasapainottamista, ja siinä keskitytään erityisesti maatalousmaahan. Kiertotaloushakuisuuden vuoksi on tarpeen tukea materiaalien uudelleenkäyttöä maalla lannoitteina ja maanparannusaineina ja varmistaa, että tämä uudelleenkäytön tukeminen toteutetaan tavalla, joka ei salli maaperän saastumista, jota ei voida hyväksyä ja välttää.

SWETE  – osa 6

Tavoitteena on vertailla ja vertailla eri jäsenmaiden ja organisaatioiden erilaisia lähestymistapoja lietteen käsittelyyn. Näin tuodaan esiin yhteisiä ongelmia, ratkaisuja ja parhaiden käytäntöjen alueita esimerkkeinä, joista muut voivat ottaa oppia. Hankkeessa hyödynnetään myös tilaisuutta ottaa huomioon COVID-19-pandemiasta saadut kokemukset ja se, miten se vaikutti lietteen käsittelyyn IMPELin jäsenmaissa.

Kestävä maanlevitys

Seurauksena aiemmin SWETE 6:n puitteissa tehdystä työstä 2021 -hanke perustuu vuosina 2020-21 toteutetun tutkimuksen tuloksiin, jotka koskevat lietteen ympäristövaikutuksia IMPEL-jäsenissä. Tämän työohjelman tavoitteena on ymmärtää paremmin maaperän kykyä ottaa vastaan maalle levittämisestä peräisin olevia epäpuhtauksia. Vuoden 2021 hankkeen’odotetut tulokset ovat:

 • Tukea materiaalien uudelleenkäyttöä maalla lannoitteina ja maanparannusaineina ja varmistaa, että tämä uudelleenkäytön tukeminen toteutetaan tavalla, joka ei salli kohtuuttomia ja vältettävissä olevia vaikutuksia maaperän terveyteen ja laatuun.
 • Analysoida tietoja perusteellisemmin ja tehdä lyhyitä, tarkemmin kohdennettuja tutkimuksia ja keskusteluja erityisten huolenaiheiden tai parhaiden käytäntöjen esiin tuomiseksi
 • .

Seuraavat tiedostot/tiedot

Number: 2021/08-WP3, 020/12, 2019/09, 2018/09, 2017/13, 2016/09, 2015/25 – Status: Jatkuva – Period: 2015 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter