IMPEL Logo

Laittoman pohjaveden porauksen ja pohjavedenoton torjunta (TIGDA)

2021

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Pohjavesi on ja pysyy arvokkaana resurssina ympäristölle ja ihmisen eri toiminnoille. Tähän luonnonvaraan kohdistuvia ympäristö- ja ihmisen aiheuttamia paineita ovat muun muassa ilmastonmuutos (kuivuus, tulvat jne.), (liiallinen) vedenotto ja pilaantuminen (pistemäinen ja hajakuormitus). Veden uudelleenkäyttö, veden puskurointi ja infiltraatio ovat joitakin mahdollisia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää makean pohjaveden tarvetta ja täydentää sen varastoja. Pohjaveden poraaminen ja ottaminen on kuitenkin edelleen tarpeen eri tarkoituksiin. Pohjaveden niukkuus ei ole enää pelkästään kuivien tai Välimeren maiden ongelma. Viimeaikaiset pitkät kuivuusjaksot ovat toistuvasti tehneet selväksi, että pohjavesivarantoja on hallittava huolellisesti (sekä vedenotto että täydennys) kaikissa Euroopan jäsenvaltioissa ja maissa.

Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä pohjaveden porauksen ja vedenoton hallinnasta. Tähän sisältyisivät erityiset lupaehdot, akkreditoinnit sekä eri jäsenvaltioissa käytössä olevat täytäntöönpanovälineet ja -menetelmät, joilla vähennetään laitonta porausta ja pohjaveden (yli)ottoa ja autetaan näin saavuttamaan pohjavesimuodostumien hyvä määrällinen ja laadullinen tila. Koska jäsenvaltioiden eri pohjavesikerroksia ja pohjavesialueita porataan (läpi) näitä tarkoituksia varten, on hyödyllistä, että jäsenvaltiot jakavat tietoa tai saavat ohjeita seuraavista asioista:

  • Mitä erityistä lainsäädäntöä ja vaatimuksia pohjaveden suojelua (poraaminen, asentaminen ja hyödyntäminen) varten on olemassa.
  • Mitä erityistä lainsäädäntöä ja vaatimuksia on olemassa pohjaveden suojelua (poraaminen, asentaminen ja hyödyntäminen) varten.
  • Mitkä erityiset menetelmät ovat käytössä tämän lainsäädännön täytäntöönpanossa (työmaakäynnit, tarkistuslistat, asiantuntijoiden käyttö, parhaat käytännöt).

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on kerätä jäsenvaltioilta tietoja kahdesta edellä mainitusta aiheesta. Seuraavissa vaiheissa laaditaan ohjeasiakirjat pohjaveden porauksesta & vedenottolainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta.

Seurantaan liittyvät tiedostot/tiedot

  • Vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY)
  • .
  • Pohjavesidirektiivi (2006/118/EY)
  • Toimintasuunnitelma ympäristönsuojelun vaatimustenmukaisuuden ja hallinnoinnin parantamiseksi (COM 2018/10)
  • .

Number: 2021/08-WP4 – Status: Jatkuva – Period: 2021 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter