IMPEL Logo

Siirtyminen IED-lupiin ja se, miten luvan saaneessa laitoksessa tapahtuviin huomattaviin muutoksiin suhtaudutaan

2012 - 2012

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Teollisuuspäästödirektiivi tuli voimaan 6. tammikuuta 2011, ja sen 80 artiklan 1 kohdassa luetellut säännökset on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa. Direktiivissä on mahdollista, että monilla teollisuudenaloilla tarvitaan voimassa olevien lupien tarkistuksia, jotta voidaan täyttää asianomaisen BREF-asiakirjan BAT-päätelmien vaatimukset (3 artiklan 11 ja 12 kohta). Nykyisten direktiivien mukaisesti jäsenvaltiot soveltavat erilaisia järjestelmiä laitoksissa tapahtuvien muutosten käsittelemiseksi. Nämä muutokset tehdään lupiin eri muodoissa ja eri muodoissa, kuten sovitut muutokset lupiin, muutokset lupiin, tekniset muutokset lupiin ja niin edelleen. IED:n 20 artiklassa käsitellään toiminnanharjoittajien tekemiä muutoksia laitoksiin ja 63 artiklassa käsitellään olemassa olevien laitosten huomattavia muutoksia. Nämä säännökset edellyttävät jäsenvaltioilta uutta lähestymistapaa sen suhteen, miten ne päättävät, tarvitaanko luvan täydellinen uudelleentarkastelu vai otetaanko käyttöön epävirallisempi muutosten hyväksymisjärjestelmä.

Tässä hankkeessa järjestettiin jäsenvaltioille harjoitus, jossa keskityttiin IED:n uuden säännöksen mukaisten lupien kehittämistä koskeviin muuttuviin vaatimuksiin. Keskeiset kysymykset olivat:

  • “Miten IED-luvat eroavat jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tällä hetkellä laatimista lupatyypeistä?” (IPPC-, LCP-, WID- jne. nojalla), ja
  • .
  • “Miten aiomme käsitellä luvan saaneiden laitosten huomattavia muutoksia”?

Hankeraportissa hahmotellaan keskustelujen tulokset ja luetellaan suosituksia jäsenvaltioille ja IMPELille.

Hankeraportissa esitetään myös suosituksia jäsenvaltioille ja IMPELille.

 

Number: 2012/10 – Status: Valmistunut – Period: 2012 - 2012 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter