IMPEL Logo

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja kloorattujen hiilivetyjen käyttö.

2000 - 2005

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

VOC-työpaja (2005)

Hankkeen tavoitteena on vaihtaa tietoja VOC-direktiivin täytäntöönpanosta asiantuntijoiden ja/tai tarkastajien kesken.  IMPEL-työpajassa osallistujille esiteltiin tietoa direktiivin VOC-säännöksistä ja eräistä kansallisista laeista. Pääpaino oli keskustelu valmistelluista tapaustutkimuksista pienissä työryhmissä, joissa kussakin oli 8-16 jäsentä. Tärkeimmät tulokset olivat:

 • EU-MS:n kansallisten säädösten välillä on osittain suuria eroja.
 • Kansallisten säädösten välillä on osittain suuria eroja.
 • Joidenkin termien (esim. asennus, hajapäästöt) tulkinnat ovat edelleen erilaisia.
 • Kansallisten VOC-säädösten alapuolella on myös muita yhteisiä vaatimuksia päästöjen vähentämiseksi (esim. pöly/hiukkaset).
 • Joitakin direktiivin vaatimuksia on kritisoitu, ja niitä olisi tarkistettava.
 • Mitä?

HOC-arviotoimenpiteet (2000)

.

Hankkeen tavoitteena oli tarkastella hajakuormitettujen VOC-päästöjen arviointimenetelmiä ja -toimenpiteitä EU:ssa ja ehdottaa suuntaviivoja, joilla parannetaan teollisen toiminnan seurantaa, lupamenettelyjä ja tarkastuksia.

Hankkeen tavoitteena oli myös arvioida, miten VOC-päästöjä voidaan arvioida EU:ssa.

Kloorattujen hiilivetyjen käyttöä teollisuuslaitoksissa käsittelevä seminaari (2000)

.

Tämän seminaarin päätavoitteena oli vertailla jäsenvaltioiden ja liittymässä olevien maiden tilannetta ja antaa yleiskatsaus kloorattuja hiilivetyjä koskevista nykyisistä EU:n säädöksistä. Työpajan johtopäätökset olivat seuraavat:

 • VOC-direktiivi on lähtökohta oikeaan suuntaan, mutta sen täytäntöönpanoa on seurattava ja maaperän kaasuanalyysivelvoitetta on muutettava.
 • Erilaiset tekniset standardit jäsenvaltioissa ja AC:ssa vaativat yhdenmukaistamista BAT- tai EN-asiakirjojen muodossa.
 • VOC – -direktiivin alla on edelleen oltava tiukempia kansallisia säännöksiä/standardeja
 • .
 • Tietoja tarvitaan yleensä kiireellisesti sekä jäsenvaltioiden että ilmastosopimuksen osalta. IMPELin olisi tarjottava tietokanta muiden maiden käytännöistä ja ohjeista, parhaista käytettävissä olevista tekniikoista ja vaihtoehdoista CHC:lle.
 • On kiireellisesti yhdenmukaistettava ECO-rahastoja, jotta voidaan tukea vanhojen pilaantuneiden alueiden kunnostamista, kloorifluorihiilivetyjen vaihtoehtojen ja korvaavien aineiden käyttöä sekä parhaiden tekniikoiden käyttöä.
 • Kiireellinen tarve on olemassa.

 

 

Number: 2000/03 - 2000/07 - 2005/01 – Status: Valmistunut – Period: 2000 - 2005 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter