IMPEL Logo

Jäte- ja TFS-konferenssit

2006

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Jäte- ja TFS-asiantuntijaryhmän monet hankkeet ja toimet perustuvat eurooppalaiseen jätteensiirtoasetukseen (EY) N:o Nº 1013/2006 (WSR). Koska kyseessä on asetus, johon sisältyy rajatylittävä näkökohta, on erittäin tärkeää, että on olemassa aktiivinen ja käytännöllinen eurooppalainen tarkastajien ja sääntelyviranomaisten verkosto, joka kokoontuu säännöllisesti vaihtamaan käytännön kokemuksia. Tämä ei koske ainoastaan ympäristötarkastajia, vaan myös tulli- ja poliisiviranomaisia sekä oikeuslaitosta. Käynnissä olevat IMPEL-TFS-hankkeet osoittavat edelleen, että jäsenvaltioiden, kolmansien maiden ja asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen välillä on luotava ja ennen kaikkea ylläpidettävä hyvää ja käytännöllistä yhteistyötä.
Kesäkuussa 2014 hyväksyttiin useita WSR-asetuksen muutoksia, joilla pyritään parempaan ja tasapuolisempaan WSR-tarkastusjärjestelmään koko EU:ssa esimerkiksi laatimalla tarkastussuunnitelmia. Muutoksilla lisätään myös valvontaviranomaisten toimivaltaa ja parannetaan tietojenvaihtoa.

Vuosittaisten konferenssien tavoitteena on siis helpottaa:

 • parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa;
 • IMPELin työn tunnetuksi tekemistä laajemmalle yleisölle;
 • Suositusten yhtenäisempi lähestymistapa ja tulkinta;
 • Valvontaviranomaisten välisen yhteistyön parantuminen;
 • Muiden asiaankuuluvien (kansainvälisten) hankkeiden ja aloitteiden tulosten esittely;
 • Jäte- ja TFS-vientiryhmän tulevaa työtä koskevien ideoiden kerääminen;
 • Suhteiden ja yhteisten toimien parantaminen Euroopan unionin ulkopuolisten maiden ja alueiden kanssa.

Seuraavat tiedostot/tiedot

 

 • Euroopan jätteensiirtoasetus (EY) N:o 1013/2006.
 • Komission asetus (EY) N:o 1418/2007 tiettyjen jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, jotka eivät ole OECD-maita.
 • Valvontatoimet perustuvat Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta annettuun EY:n asetukseen (EY) N:o 1013/2006. Sitä sovelletaan suoraan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Asetuksen 50 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot valvovat asetuksen noudattamista ja tarkastavat jätteiden siirrot sekä tekevät kahden- tai monenvälistä yhteistyötä keskenään laittomien siirtojen ehkäisyn ja havaitsemisen helpottamiseksi.
 • .
 • OECD-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL
 • .
 • Kansainväliset yleissopimukset: Baselin, Hongkongin ja Bamakon yleissopimukset
 • .

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: Jatkuva – Period: 2006 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter