IMPEL Logo

Jätehuolto ja kiertotalous (edellinen kaatopaikkojen tarkastushankesarja)

2011

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tämä hanke perustuu aiempien kaatopaikkahankkeiden tuloksiin ja tuotteisiin, ja siinä edetään jätehierarkian vaiheissa, jotta voidaan edistää ekoinnovointia ja kiertotaloutta sekä luoda tasapuoliset toimintaedellytykset ja yhteinen ymmärrys jätehuoltopolitiikan puitedirektiivin keskeisistä kohdista lupa- ja tarkastusprosesseissa.

Tämä saavutetaan siten, että tarkastajat ja lupakirjoittajat kokoontuvat yhteen oppimaan toisiltaan, määrittelemään hyviä käytäntöjä, kehittämään ohjeita näiden käytäntöjen edistämiseksi ja levittämään teknistä tietotaitoa koulutuksen ja ammatillista kehitystä koskevien aloitteiden avulla. Sääntelyviranomaisten tukemisen tällä tavoin pitäisi johtaa vahvempaan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen ja tasapuolisempiin sääntelyn toimintaedellytyksiin.

Roomassa maaliskuussa 2019 käynnistetty ohje "'Making the Circular Economy work'" on elävä asiakirja, jota tarkistetaan edelleen vuosina 2021-2024 käynnissä olevien alaryhmien tulosten perusteella.

Hankkeen erityiset tulokset vuoteen 2021 mennessä ovat:

 • Ymmärretään paremmin arvoa säilyttäviä prosesseja (eli uudelleenvalmistusta, kunnostusta, korjausta ja suoraa uudelleenkäyttöä) kierrätystä täydentävinä prosesseina jätehierarkian ehkäisemisen portaalla (ensisijainen tavoite), jotta kiertotalous voidaan saavuttaa nopeammin.
 • Ohjeita, jotka auttavat sääntelyn ammattilaisia soveltamaan sivutuotekriteerejä.
 • Identifioidaan IED:n välineet, jotka voivat edistää yleistavoitetta saavuttaa kiertotalous Euroopassa, ja jaetaan hyviä käytäntöjä siitä, miten niitä sovelletaan.
 • Käytännöllisen välineen luominen, joka auttaa toimijoita ja toimivaltaisia viranomaisia tarkistamaan, mikä on tarkoituksenmukaisempi tapa arvioida, ovatko vanhat jätteet/sivutuotteet REACH-asetuksen mukaisia.
 • Lisätään End of waste -tietokanta (tapauskohtaisesti ja jäsenvaltioiden asettamien kansallisten kriteerien pohjalta), jonka avulla voidaan jakaa tietoa sekundääristen raaka-aineiden teknisistä ja ympäristöperusteista
 • Aloitetaan jätteenpolton alaryhmä, jonka tehtävänä on määritellä vuonna 2022 työohjelma, joka liittyy käytännön ratkaisuihin parhaita käytettävissä olevia tekniikoita koskevien päätelmien täytäntöönpanemiseksi jätteenpoltossa, jotta voidaan auttaa saavuttamaan yhtenäisemmät ja tasapuolisemmat toimintaedellytykset kaikkialla Euroopassa.
 • Kohtainen koulutustilaisuus REACH&Kiertotaloudesta tai jätteen loppukäsittelystä ja sivutuotteista

Seuraavat tiedostot/tiedot

 • 2018 Hanke-abstrakteja in: English, Croatian, German, Castellano, Estonian, Greekan, Hollannin, englanti, espanja, hollanti, kroatia, portugali, latvian, slovakia, turkki
 • Euroopan komission kaatopaikkakaasun valvontaa koskevat ohjeet (2013)
 • EU:n uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma 11/03/2020
 • EU:n hyväksymä työohjelma 2020-2022 ympäristönsuojelun vaatimustenmukaisuuden ja hallinnoinnin parantamiseksi
 • Jätepolitiikan puitedirektiivi 2008/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/851/EY.
 • Euroopan parlamentin päätöslauselma 13.9.2018 kiertotalouspaketin täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnan käsittelemiseksi (2018/2589(RSP).
 • Komission yksiköiden valmisteluasiakirja "Kestävät tuotteet kiertotaloudessa - Kohti EU:n tuotepoliittista kehystä kiertotalouden edistämiseksi" {SWD(2019) 92 final}.
 • Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: "Jätteen energiakäytön rooli kiertotaloudessa".
 • Landfill-direktiivi 1999/31/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/850/EU.
 • Industrial Emission Directive 2010/75/EU
.

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: Jatkuva – Period: 2011 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter