IMPEL Logo

Jätealueet

2011 - 2014

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Koska maailmanlaajuiset jätevirrat ovat ongelmallisia, erityisesti elektroniikkaromu, romuajoneuvot ja niiden osat Euroopasta Afrikkaan, asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että laittomien jätevirtojen lähteisiin ja laitoksiin, joissa jätteet kerätään, varastoidaan ja/tai käsitellään ennen vientiä, on kohdistettava tehokkaampia toimia.

Hyväksyttiin myös, että on tarpeen puuttua tehokkaammin laittomien jätevirtojen lähteisiin ja laitoksiin, joissa jätteet kerätään, varastoidaan ja/tai käsitellään ennen vientiä.

Jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY 34 artiklan 1 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asianmukaiset määräaikaistarkastukset laitoksille tai yrityksille, jotka suorittavat jätteenkäsittelytoimia, laitoksille tai yrityksille, jotka keräävät tai kuljettavat jätteitä ammattimaisesti, välittäjille ja jälleenmyyjille sekä laitoksille tai yrityksille, jotka tuottavat vaarallisia jätteitä.

Hyvinvointitarkastukset on tehtävä säännöllisesti.

Vuosina 2011-2014 käynnissä olleen “Waste Sites” -hankkeen tavoitteena oli ymmärtää paremmin näitä jätevirtoja ja laitoksia, vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä sekä laatia ohjeasiakirjoja laitosalueiden tunnistamisesta, tarkastuksista ja seurannasta.

Hankkeessa pyrittiin myös parantamaan jätealueiden tunnistamista, tarkastuksia ja seurantaa koskevien ohjeasiakirjojen laatimista.

Ensimmäisessä vaiheessa hankeryhmä keräsi tietoja IMPELin jäsenmaille lähetetyillä kyselylomakkeilla ja analysoimalla olemassa olevia ohjeasiakirjoja. Asiantuntijaseminaari toimi keskustelufoorumina ympäristöviranomaisten, tullin, poliisin, teollisuuden ja tutkimuslaitosten asiantuntijoiden välillä, ja se tuotti tietoa suunniteltuja ohjausvälineitä varten. Näitä asiakirjoja, käsikirjaa ja kenttäopasta, testattiin koetarkastuksissa jäsenmaissa. Näiden testien tuloksia hyödynnetään jätealueiden käsikirjan viimeistelyssä hankkeen toisen vaiheen aikana.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Valmistunut – Period: 2011 - 2014 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter