IMPEL Logo

Jätevesi luonnonympäristössä (WiNE)

2017

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tämän työpaketin tavoitteena on auttaa jäsenvaltioita siirtymään kiertotalouteen veden kierron osalta. Kaupunkien, teollisuuden ja elintarviketuotannon vesihuollon hyvien käytäntöjen jakamisen avulla pyritään tunnistamaan ja parantamaan vedenkäytön tehokkuuteen liittyviä ratkaisuja (ottaen huomioon sekä laatu- että määrälliset näkökohdat), jotka voivat edistää saastuttamattomia ratkaisuja.

Hankkeen aiemmissa vaiheissa pyrittiin teollisella tasolla saamaan tietoa kierrätystoiminnan vedenkäytöstä ja kehitettiin uusi indikaattori (Water Circularity Index), jossa yhdistyvät laatu- ja määrälliset näkökohdat. Indeksiä sovellettiin tiettyihin teollisuuslaitoksiin eli öljynjalostamoihin, sellu- ja paperitehtaisiin, jätevedenpuhdistamoihin jne., ja vuosien 2020/21 aikana oli tarkoitus selvittää indeksin soveltuvuus paikallisiin/alueellisiin toimintoihin.

Hankkeessa on tarkoitus kehittää uusia välineitä ja/tai parantaa aiempaa (The Water Circularity Index), joka yhdistää useita ympäristölainsäädäntöjä, jotta voidaan edistää siirtymistä kiertotalouteen tehokkaan vedenkäytön avulla ottaen huomioon sekä laatu- että määrälliset näkökohdat. Tätä tavoitetta varten on tarkoitus tunnistaa ja yhdistää parhaat käytännöt, jotka koskevat vedenkäyttöä prosessissa tai toiminnassa, uudelleenkäyttöä (käsiteltyjen jätevesien käyttö vaihtoehtoisena vesilähteenä), veden laadunhallintaa, lietteen hallintaa, vesivarojen käyttöä ja energiatasapainoa.

Veden kiertokulkuindeksin soveltamisen avulla pyritään siis löytämään parhaat ratkaisut laitoksissa, toiminnoissa ja lopputuotteissa “uudelleenkäytön/kiertomarkkinoiden” edistämiseksi, mikä ei ainoastaan johda tehokkaampaan vedenkäyttöön (määrä ja laatu) vaan myös edistää saastuttamattomia ratkaisuja ja mahdollisuuksien mukaan veden, ruoan, energian ja ekosysteemien yhteyteen.

Toisena työn tuloksena parannetaan ammatillista koulutusta, levitetään tietämystä ja varmistetaan vaatimustenmukaisuus maaseutualueilla, kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 9-kohtaisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa edellytetään.

Kaikki nämä toimet ovat tarpeen.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Jatkuva – Period: 2017 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter