IMPEL Logo

Veden liiallisen ja laittoman oton havaitseminen ja arviointi (WODA).

2015 - 2016

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Veden liikaa ottamista tapahtuu paitsi kastelu-, myös teollisuus- ja siviilikäyttöön, ja se voi
jossain tapauksissa aiheuttaa dramaattisia vaikutuksia maaperän vajoamiseen.

Tyypillisiä tapauksia laittomasta vedenotosta ovat kaivojen toiminta ilman lupaa tai veden pumppaaminen joesta tai kanavasta ilman lupaa.

Veden pumppaaminen on tyypillistä, kun kaivoja käytetään ilman lupaa.

Maailman havainnointi (EO), erityisesti satelliittikaukokartoitus, voi tarjota vakiintuneita menetelmiä vedenoton seurantaan. Laittoman vedenoton havaitseminen on edistysaskel, ja se on mahdollista vain, jos luvat on järjestetty asianmukaiseen paikkatietojärjestelmään. Vedenoton seurannassa käytettävät kaukokartoitusmenetelmät voidaan ensinnäkin tiivistää seuraavasti:

  1. Menetelmät viljelykasvien haihdunnan seurantaan.
  2. Menetelmät, joilla seurataan haihduntaa.
  3. Menetelmät maaperän vajoamisen seurantaan.

Työn tavoitteena on parantaa IMPELin jäsenten valmiuksia valvoa sekä laillista että laitonta veden liikakäyttöä kustannustehokkaiden EO- ja GIS-menetelmien avulla. Tämä voi tehostaa IMPELin jäsenten resurssien käyttöä kentällä laittoman vedenoton torjunnassa; valmiuksien parantaminen maatalouden, siviilikäytön ja teollisuuden vedenkäytön tulkinnassa voi olla hyödyllistä jäsenvaltioiden kannalta vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanossa ja resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Tämän hankkeen kehittämisen kautta IMPELin jäsenet saavat parempaa tietoa EO-menetelmistä ja Copernicus-ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista myös muilla aloilla kuin maatalouden vedenkäytössä, kuten maankäytön hallinnassa, laittomien kaatopaikkojen torjunnassa jne. (kehitetään jatkohankkeissa). Tämän hankkeen tulokset olisivat erittäin hyödyllisiä Copernicus Land -seurantapalvelun kehittämisen kannalta. Copernicuksen mahdollinen kiinnostus ympäristötarkastuksia kohtaan on jo mainittu Copernicuksen työohjelmassa, joten tarpeet voidaan tarvittaessa ottaa huomioon.

 

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Valmistunut – Period: 2015 - 2016 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter