IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Vesi ja maa Monialaiset välineet ja lähestymistavat Luonnonsuojelu Jätteet ja TFS Teollisuus ja ilma
  Jatkuva Valmistunut

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Alusten kierrätys (entiset käytöstä poistetut alukset)

  2019

  Jatkuva

  Vuonna 2017 65 prosenttia maailman aluksista myytiin purettavaksi Etelä-Aasian rantautuville telakoille (esimerkiksi Intiaan, Pakistaniin ja Bangladeshiin), mikä aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveysvaikutuksia, varsinkin jos otetaan huomioon, että näiden alusten bruttovetoisuus oli 80 prosenttia kaikista vuonna 2017 puretuista aluksista. Alusten laiton vienti rantautumista varten Etelä-Aasiassa jatkuu edelleen, samoin kuin jätteiden siirtoa ja alusten kierrätystä koskevien säännösten kiertäminen. Bangladeshin, Intian ja Pakistanin osuus vuonna 2019 maailmanlaajuisesti romutetuista aluksista on lähes 90 prosenttia, ja osa näistä aluksista on joko viety laittomasti Euroopasta tai "laillisesti" kiertämällä säännöksiä.

  [Read more]
 • Seminaarisarja "Teollisuusonnettomuuksista saadut kokemukset".

  1999

  Jatkuva

  Työtapaturmia koskevien tietojen kerääminen ja analysointi on välttämätöntä uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tarkastajilla on oltava kuvia onnettomuustilanteista, jotta he voivat ymmärtää, mitä todella tapahtui ja mihin toimenpiteisiin tällaisissa tilanteissa lopulta ryhdyttiin.

  [Read more]
 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin täytäntöönpano

  2017

  Valmistunut

  Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on yksi EU:n nopeimmin kasvavista jätevirroista: vuonna 2005 sitä syntyi noin 9 miljoonaa tonnia, ja sen odotetaan kasvavan yli 12 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää monimutkaisen sekoituksen materiaaleja ja komponentteja, jotka ovat osittain myös vaarallisia. Jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei käsitellä asianmukaisesti, se voi aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveysongelmia. Lisäksi elektroniikan tuotanto edellyttää niukkojen ja kalliiden resurssien käyttöä.

  [Read more]
 • IMPEL-jäsenyyden laajentaminen

  2019

  Jatkuva

  Tuotetun ohjeaineiston, työpajojen ja parhaita käytäntöjä käsittelevien seminaarien määrä tekee IMPEListä Euroopan johtavan ympäristölainsäädännön alalla toimivien julkisen sektorin toimijoiden verkoston. IMPELin nykyisessä jäsenprofiilissa on kuitenkin tällä hetkellä ongelmia, jotka liittyvät oikeudenmukaisuuteen, edustavuuteen ja jäsenmäärään.

  [Read more]
 • Kaivannaisjätteiden käsittely

  2019

  Jatkuva

  Kaivostoiminta on aina ollut raaka-aineiden lähde ihmiselle, mutta samalla se on aiheuttanut monia ympäristöongelmia. Valtavat kaivannaisjätemäärät, jotka usein hylätään, ovat saastumisen lähteitä ja geoteknisesti ja hydrogeologisesti epävakaita alueita. Lukuisien kaivostoimintaan liittyvien onnettomuuksien jälkeen Euroopan komissio antoi kaivannaisteollisuuden jätehuollosta direktiivin 2006/21/EY (ns. kaivosdirektiivi), jolla muutettiin direktiiviä 2004/35/EY.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strateginen hanke ympäristörikollisuuden havaitsemisen ja estämisen lisäämiseksi Länsi-Balkanilla.

  2018 - 2019

  Valmistunut

  Euroopan unioni ja Saksan liittotasavalta rahoittavat SPIDER WEB -hanketta yhdessä Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeitin (GmbH) kanssa tehdyn avustussopimuksen perusteella osana IPA/2017-ohjelmaa "Vakavan rikollisuuden torjunta Länsi-Balkanilla". Katso SPIDER WEB -päivitykset alla olevasta linkistä:

  [Read more]
 • IMPELin verkostokonferenssi 2018

  2018 - 2018

  Valmistunut

  Kun IMPEL oli järjestänyt kahtena peräkkäisenä vuonna EU:n verkostojen konferensseja (2016 Utrechtissa ja 2017 Oxfordissa), se totesi, että oli tarpeen järjestää konferenssi, jossa käsiteltäisiin verkoston, viiden asiantuntijaryhmän ja niiden jäsenten työtä, edistymistä ja etenemistä erityisesti Euroopan komission ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamista koskevaan aloitteeseen liittyen.

  [Read more]
 • Arvioidaan Copernicus-satelliittikuvien käyttöä ympäristö- ja luonnonsuojelutarkastuksissa ja niiden todistusarvoa.

  2018 - 2019

  Valmistunut

  Ympäristölainsäädännön noudattamisen valvontaa voidaan tukea ajantasaisilla ja arvokkailla paikkatiedoilla, joita kerätään, tallennetaan, hallinnoidaan ja avustetaan kenttätoiminnassa. On kuitenkin vielä epävarmaa, millä menetelmillä, institutionaalisesti ja oikeudellisesti näitä välineitä käytetään ympäristö- ja maankäyttöanalyyseissä. Tämän vuoksi tässä hankkeessa pyritään kartoittamaan näiden Copernicus-palveluihin perustuvien kaukokartoitustietojen potentiaaliset käyttäjät ja ymmärtämään, miten nämä tiedot voivat tukea ympäristö- ja luonnonsuojelutarkastusten tarkastustoimintaa kunkin IMPEL-jäsenmaan erityispiirteiden mukaisesti ja miten niitä on jo sovellettu ja miten niitä voidaan soveltaa tulevaisuudessa, ottaen huomioon keskeiset menettelyt, menetelmät, tällaisten menettelyjen ja menetelmien (avoimen) saatavuuden ja oikeudelliset rajoitukset (jotka koskevat paikkatietotodisteiden käyttöä eri maiden lainsäädännöllisessä taustassa).

  [Read more]
 • Ihmisten terveyden huomioon ottaminen IPPC:ssä

  2003 - 2004

  Valmistunut

  Tämän hankkeen tarkoituksena oli laatia raportti siitä, miten ihmisten terveyteen kohdistuvat vaikutukset otetaan huomioon ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun direktiivin (IPPC-direktiivi) mukaisissa lupamenettelyissä. Tarkastelemalla jäsenvaltioiden tämänhetkisiä erilaisia lähestymistapoja tähän kysymykseen on laadittu hyvän käytännön opas. Tämä opas auttaa jäsenvaltioita määrittelemällä yhteisiä periaatteita ja menettelyjä, joita ne voivat ottaa huomioon pannessaan IPPC-direktiiviä täytäntöön. IPPC-direktiivissä painotetaan aiempaa lainsäädäntöä voimakkaammin ihmisten terveyden suojelua ympäristösääntelyn avulla. Hankkeessa todettiin, että useimmissa Euroopan jäsenvaltioissa terveyden- ja ympäristönsuojelun vastuu ei ole samalla taholla. IPPC:n täytäntöönpano on näin ollen haastavaa ja edellyttää merkittävää yhteistyötä.

  [Read more]
 • INSPECTAN: Ympäristötarkastusohjeet parkitusalalle

  2004 - 2005

  Valmistunut

  Tämä kertomus perustuu kyselylomakkeen tuloksiin, joista keskusteltiin lokakuun 2004 ja kesäkuun 2005 välisenä aikana pidetyissä kokouksissa. Keskusteluissa keskityttiin talouteen, tuotantoprosesseihin, lakeihin ja asetuksiin sekä tarkastusmenettelyihin. Kertomus on tarkoitettu apuvälineeksi julkisille elimille, jotka osallistuvat parkitusalan valvontaan ja seurantaan. Tätä varten siinä kootaan yhteen kokemuksia useista eurooppalaisista nahan- ja parkitusalan toimijoista.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter