IMPEL Logo

IMPEL 2013 -konferenssi

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Abstract

Konferenssin päätelmät

Toteutusvajeen tunnistaminen

Tämänhetkinen täytäntöönpanokuilu Euroopassa heikentää tasapuolisten toimintaedellytysten luomista. Euroopan kansantalouksien vaikea tilanne on johtanut resurssien leikkauksiin ja ympäristöhallinnossa työskentelevien henkilöiden ylikuormittumiseen, minkä vuoksi ympäristölupien ja -tarkastusten laatu on heikentynyt. Tämä johtaa (lopulta) siihen, että yhteisön ympäristölainsäädäntöä pannaan täytäntöön puutteellisesti tai riittämättömästi, mikä aiheuttaa riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Sen vuoksi on tehtävä enemmän täytäntöönpanon tehostamiseksi ja tarvittavien resurssien varmistamiseksi, jotta ympäristöä voidaan parantaa Euroopassa ja välttää täytäntöönpanon laiminlyönnistä aiheutuvat kasvavat sosiaaliset ja taloudelliset kustannukset. On arvioitava järjestelmällisemmin todellisia täytäntöönpano-ongelmia, joita kentällä esiintyy, ja käytännön toimijat olisi otettava mukaan käytännön lähestymistapojen ja ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen havaittuihin ongelmiin.

Yksinkertaisempi ja täytäntöönpanokelpoisempi politiikka ja lainsäädäntö

.

Käytännön toimijoilla voi olla keskeinen rooli lainsäädännön kehittämisessä, jotta varmistetaan, että sitä voidaan soveltaa käytännössä ja panna täytäntöön. Olisi käytettävä järjestelmällisempiä lähestymistapoja ja välineitä, jotta käytännön toimijat saataisiin mukaan ja jotta heidän käytännön asiantuntemustaan hyödynnettäisiin paremmin. Lainsäädäntövaatimusten virtaviivaistamiseen ja yksinkertaistamiseen on panostettava enemmän byrokratian vähentämiseksi ja sen helpottamiseksi, että yritysten on helpompi toimia oikein. Ympäristöhallinnon avoimuutta on lisättävä, jotta sidosryhmien, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten osallistumista voidaan parantaa. Ympäristölainsäädännön noudattamisen parantamiseksi tarvittavaa tietoa on yksinkertaistettava, virtaviivaistettava ja sen saatavuutta lisättävä.

Lisää tukea täytäntöönpanosta vastaaville organisaatioille

Koordinoinnin parantaminen eri toimijoiden välillä on selkeä prioriteetti. Meidän olisi etsittävä mahdollisuuksia tiiviimpään ja tehokkaampaan yhteistyöhön verkostojen välillä eri puolilla Eurooppaa, yksittäisten maiden välillä ja myös asianomaisten viranomaisten välillä maiden sisällä. Vertaisarviointi on osoittautunut erittäin tehokkaaksi mekanismiksi täytäntöönpano-ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisujen löytämisessä. Kannustamme lisäämään ja laajentamaan vertaisarviointien käyttöä sekä kansallisella, eurooppalaisella että kansainvälisellä tasolla. On selvää, että ammattilaisten koulutusta on lisättävä ja parannettava. Meidän on määriteltävä sääntelyviranomaisten, tarkastajien, syyttäjien, tuomareiden ja oikeusasiamiesten koulutuksen painopistealueet ja tarvittaessa myös yhteiset koulutusohjelmat. On edelleen tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön menetelmiä ja välineitä, joiden avulla täytäntöönpanosta vastaavat organisaatiot voivat priorisoida ja kohdentaa ponnistelunsa siten, että rajallisilla resursseilla saavutetaan ihmisten ja ympäristön kannalta parhaat tulokset. Kannustamme kehittämään foorumeita, joilla edistetään innovatiivista ajattelua ja lähestymistapoja siitä, miten koko täytäntöönpanosykliä voitaisiin tehostaa ja vaikuttavammaksi tehdä, jolloin saataisiin enemmän ympäristöhyötyjä, parannettaisiin kilpailukykyä ja tuettaisiin vihreämpää taloutta Euroopassa.

Johtopäätöksenä IMPELin puheenjohtaja John Seager totesi, että IMPEL kehottaa päättäjiä Euroopan tasolla ja yksittäisissä maissa harkitsemaan näitä suosituksia ja ryhtymään toimiin, jotta paremmasta täytäntöönpanosta saataisiin enemmän hyötyä. Verkostoilla on tärkeä rooli näiden toimien edistämisessä, ja IMPEL kannustaa maita osallistumaan niihin aktiivisesti.

Uusi strateginen suunta

Yksi IMPELin parhaillaan toteuttamista jatkotoimista on uuden strategisen suunnan kehittäminen verkoston tulevaisuutta varten. Hyväksymällä strategisen asiakirjan IMPEL kuvaa verkoston painopisteitä, prioriteetteja ja uutta rakennetta lähivuosiksi sekä sitä, miten verkosto sopeutuu tuleviin haasteisiin. Tähän sisältyy esimerkiksi viiden uuden asiantuntijaryhmän perustaminen kahden nykyisen klusterin tilalle.

KONFERENSSIN LAUSUNTO

 

Tags:

Subscribe to our newsletter