IMPEL Logo

Tarkistuslista lainsäädännön toteutettavuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden arvioimiseksi

Kannustaakseen poliittisia päättäjiä, lainsäätäjiä ja sidosryhmiä kiinnittämään enemmän huomiota täytäntöönpanon ja täytäntöönpanokelpoisuuden todennäköisiin ongelmiin koko lainsäädäntöprosessin ajan, jotta voidaan ennakoida ja korjata täytäntöönpanokelpoisuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen liittyvät ongelmat;IMPEL käynnisti ennakoivan lähestymistavan avulla hankkeen, jonka tarkoituksena on laatia käytännönläheinen tarkistuslista nykyisen ja uuden lainsäädännön toteutettavuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden arvioimiseksi, jotta EU:n ympäristölainsäädännön yleistä täytäntöönpanoa voitaisiin parantaa jäsenvaltioissa.

IMPEL kehitti oman tarkistuslistansa vuonna 2006, mutta sen korvasi vuonna 2010 yhdessä Heads of EPA’s -verkoston kanssa tehty työ.

.

Tarkistuslistan tarkoituksena on antaa lainsäädäntö- ja täytäntöönpanoprosessiin osallistuville toimijoille ja sidosryhmille mahdollisuus arvioida EU:n ympäristölainsäädäntöä (ja siihen liittyvää kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanopyrkimyksiä) toteutettavuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden eri näkökohtien osalta sekä ennakolta että jälkikäteen. Tässä raportissa on kysymysluettelo, jota voidaan käyttää tarkistuslistana, apuvälineenä tai kyselylomakkeena käyttäjän tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

Lisäliite(t)

Tags:

Subscribe to our newsletter