IMPEL Logo

Hyvät käytännöt maatilojen ja maatilojen pihapiirien nitraattien hajakuormituksen torjumiseksi

Tämässä työkalussa on esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joilla voidaan torjua maatilojen ja maatilojen pihapiirien hajakuormitusta.

Asiakirjan tarkoituksena on esitellä käytännönläheisiä menetelmiä, joilla voidaan osaltaan rajoittaa nitraattien huuhtoutumista vesiympäristöön ja siten edistää nitraattidirektiivin ja vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteiden noudattamista.

Kaikki maatilojen ja maatilojen hajakuormituksen torjunta on mahdollista.

Nitraattidirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on laadittava hyvän maatalouskäytännön säännöt, joita viljelijöiden on noudatettava liitteissä II ja III mainitulla tavalla. Hyvän käytännön säännöt pannaan täytäntöön viljelijöille asetettuina erityisvelvoitteina, ja ne voivat vaihdella jäsenvaltioittain. Tässä asiakirjassa on tarkoitus kuvata aiempaa yksityiskohtaisemmin, miten näitä velvoitteita voidaan valvoa ja miten loppujen lopuksi auttaa kutakin jäsenvaltiota noudattamaan direktiiviä.

Nitraattidirektiivi on olennainen osa vesipolitiikan puitedirektiiviä ja yksi tärkeimmistä välineistä vesien suojelemiseksi maatalouden aiheuttamilta paineilta. Tähän työhön sisältyy siis toimenpiteitä, joilla pannaan täytäntöön molemmat EU-direktiivit.

Asiakirja perustuu osittain EU:n komission vuonna 2011 julkaisemaan raporttiin “Controls on the implementation of the Nitrate Directive. Jäsenvaltioiden keskuudessa tehdyn kyselyn tulokset. Guidelines on Controls” (liite 1), jonka tarkoituksena on konkretisoida raportin suosituksia antamalla käytännön esimerkkejä hyvistä käytännöistä eri toimenpiteiden valvonnassa. Esimerkit voivat olla yhdestä jäsenvaltiosta tai ne voivat olla kooste useamman jäsenvaltion käytännöistä.

Tags:

Lead country and contact

Tanska

Subscribe to our newsletter