IMPEL Logo

Tools

 • Ympäristövastuita koskevat rahoitusvaraukset - Käytännön opas

  Tämä käytännön opas on tarkoitettu viiteasiakirjaksi sääntelyviranomaisille. Siinä ei määrätä, mitä sääntelyviranomaisen pitäisi tehdä. Sen sijaan sen tarkoituksena on antaa tietoa, jonka avulla sääntelyviranomaiset voivat tehdä parempia päätöksiä ympäristövelvoitteita ja -vastuita koskevista rahoitusvarauksista. Tällä tavoin sen pitäisi osaltaan parantaa ympäristön ja julkisen talouden suojelua, edistää saastuttaja maksaa -periaatteen noudattamista ja kannustaa toiminnanharjoittajia investoimaan pilaantumisen ehkäisemiseen. Oppaassa yksilöidään kysymyksiä, jotka on otettava huomioon päätöksentekoprosessissa, kun arvioidaan rahoitusvarauksia, ja autetaan sääntelyviranomaisia ja muita käyttäjiä löytämään onnistuneita ratkaisuja. Oppaassa korostetaan myös rahoitustuen jatkuvan ylläpidon ja seurannan tärkeyttä, jotta voidaan varmistaa, että rahoitustuki voidaan tarvittaessa toteuttaa menestyksekkäästi, ja siinä annetaan esimerkkejä käytöstä ja ohjeistusta kansainvälisesti.

  [Read more]
 • Oikeiden asioiden tekeminen lupamenettelyjä varten - Vertailu

  Ympäristölupamenettelyissä tehdään oikeita asioita on meneillään oleva hanke (2016-2018), jossa tarkastellaan tiiviisti lupamenettelyjen ja tarkastusten välistä suhdetta, kartoitetaan kiinnostavia tapaustutkimuksia ja parhaita käytäntöjä Euroopassa sekä yksilöidään ja kuvataan vaiheita, joita voitaisiin käyttää lupamenettelyissä.

  [Read more]
 • Luonnonsuojelu teollisuuslaitosten lupamenettelyissä ja tarkastuksissa

  Tässä raportissa/välineessä keskitytään erityisesti seulontakriteerien selventämiseen, merkittävien vaikutusten arviointiin, kumulatiivisten vaikutusten arviointiin ja mahdollisuuksien mukaan mekanismeihin, joilla valvotaan, että lupamääräyksiä noudatetaan, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 2100/94 3 artiklan nojalla vahvistetuista lieventämistoimenpiteistä. 6(3). Hankkeessa havaittiin joitakin hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät Natura 2000:n huomioon ottamiseen teollisuuslaitosten lupamenettelyissä ja tarkastuksissa, kuten raportissa kuvataan.

  [Read more]
 • Energiatehokkuutta koskevat hyvät käytännöt lupamenettelyissä ja tarkastuksissa

  Tässä asiakirjassa esitetään yleiskatsaus hyviin käytäntöihin, jotka liittyvät energiatehokkuuden käsittelyyn lupa- ja tarkastusmenettelyissä.

  [Read more]
 • Jätteen käsittely ennen kaatopaikalle sijoittamista art. Kaatopaikkadirektiivin 6 artiklan mukaisesti

  Tässä kertomuksessa esitetään IMPEL-kaatopaikkahankkeen sen osan tulokset, jossa keskityttiin siihen, miten EU:n jäsenvaltiot panevat täytäntöön kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY 6 artiklan. tarkoituksena on tutkia jäsenvaltioissa vallitsevaa tilannetta käsittelemättömän jätteen kaatopaikalle sijoittamisen osalta. Alustava kyselytutkimus jaettiin.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter