IMPEL Logo

Tools

 • Ohjeet tehokkaasta jätteiden siirron tarkastusten suunnittelusta

  Asetuksen (EU) N:o 660/2014 mukaan EU:n jäsenvaltioiden on laadittava 1. tammikuuta 2017 mennessä jätteiden siirtojen tarkastuksia koskevat tarkastussuunnitelmat, jotta voidaan varmistaa tarvittava tarkastuskapasiteetti ja estää tehokkaasti laittomat siirrot.

  [Read more]
 • Ohjeet Kiertotalouden toimivaksi tekeminen

  Kiertotalouteen siirtymisessä ratkaisevaa ovat tuotanto- ja kierrätyslaitosten innovaatiot, joilla pyritään resurssitehokkuuteen, jätteiden syntymisen ehkäisemiseen ja tuotantojäämien tai jätteistä talteen otettujen materiaalien käyttöön uusioraaka-aineina.

  [Read more]
 • Ohjeet IED:n toteuttamiseksi tarkastusten suunnittelussa ja toteuttamisessa.

  Nämä ohjeet on laadittu vuoden 2012 IMPEL-hankkeessa: Hankkeen päätavoitteena oli järjestää tietojenvaihto parhaista käytännöistä, jotka liittyvät teollisuuspäästödirektiivin 23 artiklan täytäntöönpanoon, ottaen huomioon IMPELissä jo kehitetyt tarkastusten suunnittelua ja riskinarviointia koskevat ohjeet sekä teollisuuspäästödirektiivin 23 artiklassa kuvatut vaatimukset.

  [Read more]
 • Hyvät käytännöt maatilojen ja maatilojen pihapiirien nitraattien hajakuormituksen torjumiseksi

  Tähän työkaluun on koottu esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joilla voidaan torjua maatilojen ja maatilojen pihapiirien nitraattien hajakuormitusta. Asiakirjan tarkoituksena on esitellä käytännönläheisiä menetelmiä, joilla voidaan osaltaan rajoittaa nitraattien huuhtoutumista vesiympäristöön ja siten edistää nitraattidirektiivin ja vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteiden noudattamista.

  [Read more]
 • Ympäristövastuita koskevat rahoitusvaraukset - Käytännön opas

  Tämä käytännön opas on tarkoitettu viiteasiakirjaksi sääntelyviranomaisille. Siinä ei määrätä, mitä sääntelyviranomaisen pitäisi tehdä. Sen sijaan sen tarkoituksena on antaa tietoa, jonka avulla sääntelyviranomaiset voivat tehdä parempia päätöksiä ympäristövelvoitteita ja -vastuita koskevista rahoitusvarauksista. Tällä tavoin sen pitäisi osaltaan parantaa ympäristön ja julkisen talouden suojelua, edistää saastuttaja maksaa -periaatteen noudattamista ja kannustaa toiminnanharjoittajia investoimaan pilaantumisen ehkäisemiseen. Oppaassa yksilöidään kysymyksiä, jotka on otettava huomioon päätöksentekoprosessissa, kun arvioidaan rahoitusvarauksia, ja autetaan sääntelyviranomaisia ja muita käyttäjiä löytämään onnistuneita ratkaisuja. Oppaassa korostetaan myös rahoitustuen jatkuvan ylläpidon ja seurannan tärkeyttä, jotta voidaan varmistaa, että rahoitustuki voidaan tarvittaessa toteuttaa menestyksekkäästi, ja siinä annetaan esimerkkejä käytöstä ja ohjeistusta kansainvälisesti.

  [Read more]
 • easyTools – Risk assessment guidance book

  Saksan johtama projektiryhmä keräsi easyTools-nimellä tietoa eri puolilla Eurooppaa käytössä olevista riskinarvioinneista. Näiden tietojen perusteella kehitettiin ja testattiin uusi sääntöihin perustuva menetelmä, jota kutsutaan nimellä Integrated Risk Assessment Method (IRAM). T

  [Read more]
 • Oikeiden asioiden tekeminen lupamenettelyjä varten - Vertailu

  Ympäristölupamenettelyissä tehdään oikeita asioita on meneillään oleva hanke (2016-2018), jossa tarkastellaan tiiviisti lupamenettelyjen ja tarkastusten välistä suhdetta, kartoitetaan kiinnostavia tapaustutkimuksia ja parhaita käytäntöjä Euroopassa sekä yksilöidään ja kuvataan vaiheita, joita voitaisiin käyttää lupamenettelyissä.

  [Read more]
 • Vihreän listan jätteiden luokittelu jätteiden siirtoja koskevan asetuksen mukaisesti.

  Käytännön ohjeiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä ja viranomaisia, jotka tuottavat, jalostavat, kuljettavat, vievät ja valvovat jätteitä, arvioimaan näitä jätteitä oikein. Ohjeiden tarkoituksena on siten auttaa arvioinneissa, jotka tehdään jätteiden luokittelun yhteydessä jätteiden siirtoasetuksen mukaisesti.

  [Read more]
 • IMPEL-arviointialoitetyökalu (IRI)

  IRI on lyhenne sanoista IMPEL Review Initiative (IMPEL-arviointialoite), ja se on vapaaehtoinen vertaisarviointi, jossa IMPEL-jäsenmaiden ympäristöviranomaiset auttavat toisiaan parantamaan EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa. IRI:n avulla isäntä saa ilmaista neuvontaa työnsä parantamiseksi ja parhaita käytäntöjä vaihdetaan Euroopan yhteisössä. Jos olet kiinnostunut IRI:n isännöinnistä, saat tästä tietopaketista joitakin keskeisiä tietoja.

  [Read more]
 • Ohjeiden noudattaminen: Yrityksen johtamisjärjestelmä (CMS)

  Perinteisessä valvonnassa on useita puutteita. Vaikka tietyt sääntelyn piiriin kuuluvat tarvitsevat pelotetta, useimmat sääntelyn piiriin kuuluvat ovat halukkaita noudattamaan julkisia säännöksiä. Jotkut niistä, erityisesti suuremmat säännellyt organisaatiot, reagoivat herkästi uusiin sääntelymuotoihin. Näiden yritysten kohdalla perinteinen komento- ja valvontamalli ei ole kovin tehokas, koska se ei tunnista yrityksen omia kykyjä ja saattaa heikentää sisäistä motivaatiota.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter