IMPEL Logo

Tools

 • Oikeiden asioiden tekeminen lupamenettelyjä varten - Vertailu

  Ympäristölupamenettelyissä tehdään oikeita asioita on meneillään oleva hanke (2016-2018), jossa tarkastellaan tiiviisti lupamenettelyjen ja tarkastusten välistä suhdetta, kartoitetaan kiinnostavia tapaustutkimuksia ja parhaita käytäntöjä Euroopassa sekä yksilöidään ja kuvataan vaiheita, joita voitaisiin käyttää lupamenettelyissä.

  [Read more]
 • Luonnonsuojelu teollisuuslaitosten lupamenettelyissä ja tarkastuksissa

  Tässä raportissa/välineessä keskitytään erityisesti seulontakriteerien selventämiseen, merkittävien vaikutusten arviointiin, kumulatiivisten vaikutusten arviointiin ja mahdollisuuksien mukaan mekanismeihin, joilla valvotaan, että lupamääräyksiä noudatetaan, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 2100/94 3 artiklan nojalla vahvistetuista lieventämistoimenpiteistä. 6(3). Hankkeessa havaittiin joitakin hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät Natura 2000:n huomioon ottamiseen teollisuuslaitosten lupamenettelyissä ja tarkastuksissa, kuten raportissa kuvataan.

  [Read more]
 • Energiatehokkuutta koskevat hyvät käytännöt lupamenettelyissä ja tarkastuksissa

  Tässä asiakirjassa esitetään yleiskatsaus hyviin käytäntöihin, jotka liittyvät energiatehokkuuden käsittelyyn lupa- ja tarkastusmenettelyissä.

  [Read more]
 • iDepend-mallinnustyökalu

  iDEPEND on riippuvuusmallinnustyökalu, joka voi auttaa sääntelyviranomaisia tunnistamaan toimintastrategioita ja lähestymistapoja, joilla voidaan parantaa toiminnanharjoittajien ympäristövaatimusten noudattamista. Samalla työkalu analysoi valitun lähestymistavan mahdollista onnistumista.

  [Read more]
 • Tarkistuslista lainsäädännön toteutettavuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden arvioimiseksi

  Kannustaakseen poliittisia päättäjiä, lainsäätäjiä ja sidosryhmiä kiinnittämään enemmän huomiota täytäntöönpanoon ja täytäntöönpanokelpoisuuteen liittyviin todennäköisiin ongelmiin koko lainsäädäntöprosessin ajan, jotta voidaan ennakoida ja korjata ennakoivasti täytäntöönpanoon ja täytäntöönpanokelpoisuuteen liittyviä ongelmia, IMPEL käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena on laatia käytännön tarkistuslista nykyisen ja uuden lainsäädännön täytäntöönpanokelpoisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden arvioimiseksi. Tavoitteena on parantaa EU:n ympäristölainsäädännön yleistä täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

  [Read more]
 • Naapuruusvuoropuhelu - työkalupakki

  Tämä asiakirja on suunnattu viranomaisille ja yrityksille, jotka haluavat käyttää tai edistää suoraa vuoropuhelua. lähestymistapaa asukkaiden ja teollisuuslaitosten välisten ympäristökonfliktien ratkaisemiseksi. Useat jäsenvaltiot ovat osallistuneet naapuruusvuoropuhelujen perustamista koskeviin hankkeisiin, joissa kerättiin ja arvioitiin esimerkkejä siitä, miten yritysten ja niiden naapurustojen välisiä ympäristökonflikteja voitaisiin ratkaista vuoropuhelun avulla.

  [Read more]
 • Jätteen käsittely ennen kaatopaikalle sijoittamista art. Kaatopaikkadirektiivin 6 artiklan mukaisesti

  Tässä kertomuksessa esitetään IMPEL-kaatopaikkahankkeen sen osan tulokset, jossa keskityttiin siihen, miten EU:n jäsenvaltiot panevat täytäntöön kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY 6 artiklan. tarkoituksena on tutkia jäsenvaltioissa vallitsevaa tilannetta käsittelemättömän jätteen kaatopaikalle sijoittamisen osalta. Alustava kyselytutkimus jaettiin.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter