IMPEL Logo

Apie IMPEL

Europos Sąjungos aplinkosaugos teisės įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tinklas (IMPEL) yra tarptautinė ne pelno siekianti Europos Sąjungos valstybių narių, stojančiųjų šalių ir šalių kandidačių į ES, EEE ir ELPA šalių bei potencialių kandidačių į Europos bendriją aplinkosaugos institucijų asociacija. Asociacija yra įregistruota Belgijoje, o jos juridinė būstinė yra Briuselyje. Šiuo metu IMPEL vienija 56 narius iš 36 šalių, įskaitant visas ES valstybes nares, Šiaurės Makedoniją, Serbiją, Turkiją, Islandiją, Kosovą*, Albaniją, Šveicariją ir Norvegiją.

(*Šis pavadinimas nepažeidžia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės paskelbimo.)

Nuo neformalaus iki oficialaus

IMPEL buvo įkurtas 1992 m. kaip neformalus Europos reguliavimo institucijų ir įstaigų, susijusių su aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimu ir vykdymu, tinklas. 2008 m. IMPEL buvo pertvarkytas į tarptautinę pelno nesiekiančią asociaciją pagal Belgijos teisę. Skaitykite daugiau apie IMPEL tinklo istoriją. 

Tinklo tikslai

Tinklo tikslas - sukurti Europos Sąjungoje reikiamą postūmį, kad būtų pasiekta pažanga užtikrinant veiksmingesnį aplinkosaugos teisės aktų taikymą. Pagrindinė IMPEL veikla vykdoma pagal projektinę struktūrą ir yra susijusi su informuotumo didinimu, gebėjimų stiprinimu, tarpusavio vertinimu, keitimusi informacija ir įgyvendinimo patirtimi, tarptautiniu bendradarbiavimu vykdymo užtikrinimo srityje, taip pat su Europos aplinkos teisės aktų praktinio pritaikomumo ir vykdymo užtikrinimo skatinimu ir rėmimu.

IMPEL tapo plačiai žinoma organizacija aplinkosaugos srityje ir yra minima daugelyje ES teisėkūros ir politikos dokumentų, pvz.:

  • 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1386/2013/ES dėl Bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. "Gyventi gerai, neperžengiant mūsų planetos ribų", kuriuo nustatoma Septintoji Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programa,
  • 2012 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje 2001/331/EB, nustatančioje minimalius aplinkosauginių patikrinimų valstybėse narėse kriterijus (RMCEI),
  • Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos bendrijos aplinkos teisės įgyvendinimo ir,
  • Europos Komisijos poveikio vertinimo gairės.
.

Subscribe to our newsletter