IMPEL Logo

Apie IMPEL

Vienas iš IMPEL aspektų, kurį labiausiai vertina jos nariai ir su ja dirbantys asmenys, yra jos neformalus pobūdis. Šį pobūdį atspindi IMPEL įstatai. Dalyvauti projektuose ir veikloje gali aplinkosaugos specialistai, dirbantys aplinkosaugos institucijoje, kuri yra IMPEL narė.

Generalinė asamblėja

Generalinė asamblėja yra aukščiausias asociacijos organas. Generalinė asamblėja nustato Asociacijos politiką ir priima sprendimus dėl biudžeto, darbo programų, projektų pasiūlymų ir projektų ataskaitų. IMPEL nariai vienoje šalyje paskiria nacionalinį IMPEL koordinatorių, kuris jiems atstovauja Generalinėje asamblėjoje.

Ekspertų grupės

IMPEL savo veiklą organizuoja pagal penkias temines sritis:
1. Pramonė ir oras
2. Atliekos ir TFS
3. Vanduo ir žemė
4. Gamtos apsauga
5. Tarpsektorinės priemonės ir metodai

Ekspertų grupės yra atsakingos už veiklos, kuria šalinamos pagrindinės įgyvendinimo spragos, plėtojimą, prižiūri šios veiklos vykdymą ir jos rezultatų kokybę. Programos valdymo grupė suburia 5 teminių sričių grupių vadovus, kurie vėliau yra atsakingi už veiklos organizavimą į vieną integruotą programą.

Valdyba

Valdyba yra vykdomasis Asociacijos organas, atsakingas už kasdienį valdymą ir Generalinės asamblėjos sprendimų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, ji tvarko santykius su pagrindiniais išorės suinteresuotaisiais subjektais, tokiais kaip Europos Komisija, rengia tinklo biudžeto projektą, prireikus valdo ir skirsto lėšas. Valdyba prižiūri sekretoriato veiklą. [Skaityti daugiau]

Komitetai

Generalinė asamblėja renka nepriklausomą Audito ir vertinimo komitetą, kuris vertina techninius ir biudžeto planus bei projektų ir kitos atitinkamos asociacijos veiklos ataskaitas.  Komitetas pasisako dėl projektų ir veiksmų planų bei vykdymo atitikties IMPEL vidaus taisyklėms ir administraciniams principams. 

Generalinė asamblėja taip pat renka Įdarbinimo komitetą, kuris padeda užimti tinklo garbės postus. 

Šių komitetų nariais gali būti visi IMPEL nariai ekspertai, turintys profesinės patirties atitinkamose srityse (audito, finansų ir projektų valdymo, atitinkamai įdarbinimo arba tinklų kūrimo). 

Sekretoriatas

IMPEL padeda sekretoriatas, kuris yra IMPEL tinklo pagrindas. Sekretoriato personalą sudaro penkių pareigūnų komanda. [Skaityti daugiau]

Subscribe to our newsletter