IMPEL Logo

About IMPEL

Valdyba yra vykdomasis Asociacijos organas, atsakingas už kasdienį valdymą ir Generalinės asamblėjos sprendimų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, ji tvarko santykius su pagrindiniais išorės suinteresuotaisiais subjektais, tokiais kaip Europos Komisija, rengia tinklo biudžeto projektą, prireikus valdo ir skirsto lėšas. Valdyba prižiūri sekretoriatą.

Šiuo metu valdybą sudaro:

Marco Falconi

Marco Falconi dirba ISPRA (Italijos aplinkos apsaugos ir mokslinių tyrimų institute) technologu ir yra IMPEL vandens ir žemės ekspertų grupės vadovas. Jis yra įgijęs du magistro laipsnius – vieną - aplinkos mokslų, kitą - geologijos.
Marco turi tarptautinės patirties, įgytos vykdant projektus su Jungtinėmis Tautomis Balkanų šalyse ir atliekant GEO6 vertinimą. Jis yra vienas iš EIONET nacionalinio dirvožemio referencinio centro narių. ISPRA organizacijoje jis koordinuoja metinės miesto teritorijų ataskaitos “Dirvožemis ir žemė” skyrių. Jis taip pat yra kasmetinės konferencijos "Remtech Europe", skirtos užterštoms teritorijoms, mokslinis koordinatorius. Jis dėsto aplinkos vertinimą Markės politechnikos universitete ir Kamerino universitete.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojan - Slovėnijos aplinkos ir teritorijų planavimo inspekcijos vyresnysis aplinkos apsaugos inspektorius. Jis yra baigęs organizacinių mokslų studijas Slovėnijos Kranjo universitete. Jis vadovauja Slovėnijos tarpžinybinei darbo grupei TFS klausimais (nariai Inspekcija, policija, finansų administracija) ir daugiau kaip 10 metų dalyvauja IMPEL veikloje kaip nacionalinis koordinatorius, nacionalinis kontaktinis asmuo TFS srityje, Atliekų&TFS ekspertų grupės valdymo komiteto narys ir aktyvus įvairių IMPEL projektų Atliekų&TFS ir tarpsektorinių ekspertų grupių narys. Bojanas yra pirmininko pavaduotojas projektams. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Alfredas dirba Nyderlandų Drentės provincijos licencijavimo institucijoje, išduodančioje medžioklės, gamtos apsaugos ir miškininkystės leidimus. Drentės provincijos vardu jis dalyvauja nacionalinėje gamtos apsaugos teisės darbo grupėje ir nacionalinėje vilkų valdymo darbo grupėje. Anksčiau jis dirbo nekilnojamojo turto agentu Žemės ūkio, gamtos ir žuvininkystės ministerijoje, taip pat gamtos apsaugos pareigūnu Fryzijos provincijoje. IMPEL veikloje jis dalyvauja nuo 2017 m. , o 2021 m. buvo išrinktas gamtos ekspertų grupės vadovu.

Martine Blondeel

Martine yra Belgijos Flandrijos vyriausybės Aplinkos ir erdvinės plėtros departamento Aplinkos ir erdvinės plėtros politikos vyresnioji ekspertė. Prieš tai ji daugelį metų dirbo Aplinkos apsaugos inspekcijos skyriaus vyriausiąja inspektore. Eidama šias pareigas ji prižiūrėjo kelių ekspertų koordinacinį darbą įvairiose aplinkosaugos srityse, pavyzdžiui, oro, nuotekų, atliekų, atliekų vežimo, triukšmo, kvapų, ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų, dirvožemio ir požeminio vandens, genetiškai modifikuotų organizmų, energijos vadybos sistemų, aplinkosaugos vadybos sistemų ir Reach reglamento srityse. Prieš tai ji dirbo oro taršos ir kvapų kontrolės koordinatore-eksperte. Ji turi aplinkos apsaugos inspektorės, oro politikos specialistės ir gamtos mokslų mokytojos patirties. Ji studijavo Leuveno universitete, vėliau tęsė studijas Antverpeno ir Gento universitetuose. IMPEL veikloje ji dalyvauja nuo 2007 m., daugiausia - ekspertų grupėse "Pramonė", "Oras" ir "Kompleksiniai klausimai", o 2021 m. buvo išrinkta kompleksinių klausimų ekspertų grupės vadove.

Subscribe to our newsletter