IMPEL Logo

About IMPEL

Valdyba yra vykdomasis Asociacijos organas, atsakingas už kasdienį valdymą ir Generalinės asamblėjos sprendimų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, ji tvarko santykius su pagrindiniais išorės suinteresuotaisiais subjektais, tokiais kaip Europos Komisija, rengia tinklo biudžeto projektą, prireikus valdo ir skirsto lėšas. Valdyba prižiūri sekretoriatą.

Šiuo metu valdybą sudaro:

Marco Falconi

Marco Falconi dirba ISPRA (Italijos aplinkos apsaugos ir mokslinių tyrimų institute) technologu ir yra IMPEL vandens ir žemės ekspertų grupės vadovas. Jis yra įgijęs du magistro laipsnius – vieną - aplinkos mokslų, kitą - geologijos.
Marco turi tarptautinės patirties, įgytos vykdant projektus su Jungtinėmis Tautomis Balkanų šalyse ir atliekant GEO6 vertinimą. Jis yra vienas iš EIONET nacionalinio dirvožemio referencinio centro narių. ISPRA organizacijoje jis koordinuoja metinės miesto teritorijų ataskaitos “Dirvožemis ir žemė” skyrių. Jis taip pat yra kasmetinės konferencijos "Remtech Europe", skirtos užterštoms teritorijoms, mokslinis koordinatorius. Jis dėsto aplinkos vertinimą Markės politechnikos universitete ir Kamerino universitete.

Jaakko Vesivalo

Jaakko Vesivalo dirba Ekonominės plėtros centro inspekcijos padalinio vyriausiuoju aplinkosaugos ekspertu, Transporto ir aplinkos centro Pietryčių Suomijoje (KASELY). Prie IMPEL šeimos jis prisijungė 2015 m. su IED įgyvendinimo projektu, o nuo 2021 m. yra Pramonės ir oro ekspertų grupės vadovas . Jaakko turi tarptautinės patirties vykdant vystomosios pagalbos projektus Nepale, Laoso PDR ir RSA aplinkosaugos valdymo srityje.  Berlyno technikos universitete įgijo aplinkos inžinerijos magistro laipsnį, o Berlyno laisvajame universitete - socialinės antropologijos bakalauro laipsnį.

Alfred Dreijer

Alfredas dirba Nyderlandų Drentės provincijos licencijavimo institucijoje, išduodančioje medžioklės, gamtos apsaugos ir miškininkystės leidimus. Drentės provincijos vardu jis dalyvauja nacionalinėje gamtos apsaugos teisės darbo grupėje ir nacionalinėje vilkų valdymo darbo grupėje. Anksčiau jis dirbo nekilnojamojo turto agentu Žemės ūkio, gamtos ir žuvininkystės ministerijoje, taip pat gamtos apsaugos pareigūnu Fryzijos provincijoje. IMPEL veikloje jis dalyvauja nuo 2017 m. , o 2021 m. buvo išrinktas gamtos ekspertų grupės vadovu.

Martine Blondeel

Martine yra Belgijos Flandrijos vyriausybės Aplinkos ir erdvinės plėtros departamento Aplinkos ir erdvinės plėtros politikos vyresnioji ekspertė. Prieš tai ji daugelį metų dirbo Aplinkos apsaugos inspekcijos skyriaus vyriausiąja inspektore. Eidama šias pareigas ji prižiūrėjo kelių ekspertų koordinacinį darbą įvairiose aplinkosaugos srityse, pavyzdžiui, oro, nuotekų, atliekų, atliekų vežimo, triukšmo, kvapų, ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų, dirvožemio ir požeminio vandens, genetiškai modifikuotų organizmų, energijos vadybos sistemų, aplinkosaugos vadybos sistemų ir Reach reglamento srityse. Prieš tai ji dirbo oro taršos ir kvapų kontrolės koordinatore-eksperte. Ji turi aplinkos apsaugos inspektorės, oro politikos specialistės ir gamtos mokslų mokytojos patirties. Ji studijavo Leuveno universitete, vėliau tęsė studijas Antverpeno ir Gento universitetuose. IMPEL veikloje ji dalyvauja nuo 2007 m., daugiausia - ekspertų grupėse "Pramonė", "Oras" ir "Kompleksiniai klausimai", o 2021 m. buvo išrinkta kompleksinių klausimų ekspertų grupės vadove.

Ana Garcia

Ana Garcia šiuo metu dirba IGAMAOT, Portugalijos bendradarbiavimo ir tarptautinių reikalų skyriaus inspektore direktore. Ji dirba aplinkos apsaugos inspektore Generalinėje žemės ūkio, jūrų, aplinkos ir teritorijų planavimo inspekcijoje (IGAMAOT, Portugalija) ir yra aplinkos mokslų daktarė tema “Aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimas . Su IMPEL dirba nuo 1999 m. ir kaip nacionalinė atstovė dalyvavo IMPEL projektuose įvairiose srityse, t. y. gamtos apsaugos, pramonės ir oro, atliekų, vandens, nuo 2015 m. yra Portugalijos nacionalinė koordinatorė, o 2017-2018 m. buvo IMPEL pirmininko pavaduotoja.

Jean-Luc Perrin

Jean-Luc yra Prancūzijos energetikos pertvarkos ministerijos Lėtinės rizikos ir inspekcijų valdymo skyriaus vadovas. Jis studijavo Paryžiaus politechnikos mokykloje (Ecole polytechnique) ir Aukštojoje nacionalinėje technikos pažangos mokykloje (Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees) ir turi patirties dirbdamas įvairiose ministerijose tokiomis temomis kaip socialinio draudimo apskaita, dirvožemio ir radioaktyvioji tarša, o dabar - pramonės objektų patikrinimai. Nuo 2009 m. jis yra nacionalinis IMPEL koordinatorius Prancūzijoje ir dalyvauja įvairioje IMPEL veikloje. 2022 m. jis buvo išrinktas IMPEL pirmininko pavaduotoju, atsakingu už administravimą ir finansus.  

Bojan Počkar

Bojan - Slovėnijos aplinkos ir teritorijų planavimo inspekcijos vyresnysis aplinkos apsaugos inspektorius. Jis yra baigęs organizacinių mokslų studijas Slovėnijos Kranjo universitete. Jis vadovauja Slovėnijos tarpžinybinei darbo grupei TFS klausimais (nariai Inspekcija, policija, finansų administracija) ir daugiau kaip 10 metų dalyvauja IMPEL veikloje kaip nacionalinis koordinatorius, nacionalinis kontaktinis asmuo TFS srityje, Atliekų&TFS ekspertų grupės valdymo komiteto narys ir aktyvus įvairių IMPEL projektų Atliekų&TFS ir tarpsektorinių ekspertų grupių narys. Bojanas yra pirmininko pavaduotojas projektams. 

Helge Ziolkowski

Helge Ziolkowski dirba Švedijos aplinkos apsaugos agentūroje vyresniąja patarėja atliekų vežimo klausimais. Jis prisijungė prie IMPEL Waste and TFS šeimos 2010 m. ir nuo to laiko dalyvavo daugelyje įvairių Švedijos aplinkos apsaugos agentūros projektų. Per COP 12 Helge buvo išrinktas Bazelio ENFORCE nariu 2016-2017 metams. Pastaruosius 3 metus jis vadovavo TFS departamentui Saksonijos federalinėje žemėje ir galiausiai 2021 m. gegužę grįžo į Švediją. Jis turi patirties TFS ir atliekų klasifikavimo, nuotekų ir sąvartynų srityse. Helge yra atliekų ir TFS ekspertų grupės vadovas 2022/23 m. Drezdeno technikos universitete jis įgijo chemijos magistro laipsnį.

Subscribe to our newsletter