IMPEL Logo

Apie IMPEL

Labesnis įgyvendinimas ateityje - kaip IMPEL gali prisidėti?

Mažai būdų, kaip IMPEL gali padėti stiprinti aplinkosaugos teisės įgyvendinimą Europoje, pvz:

  • padėti šalims greičiau pasiekti atitiktį, pavyzdžiui, dalijantis žiniomis, įgūdžiais ir gerąja patirtimi bei atliekant tarpusavio vertinimus (IRI);
  • padėti įgyvendinančioms organizacijoms veiksmingiau naudoti savo ribotus išteklius, pavyzdžiui, rengiant technines gaires ir skatinant naudoti rizika pagrįstus metodus, kad būtų galima nukreipti pastangas;
  • koordinuoti veiksmus tarp šalių, pavyzdžiui, įgyvendinant teisės aktus, skirtus kovoti su neteisėtu atliekų judėjimu per sieną;
  • padėti bendrauti įvairiems dalyviams ir tinklams, pavyzdžiui, prokurorams, teisėjams ir ombudsmenams;
  • informuoti apie politiką pasitelkiant praktinę patirtį ir žinias.

Įgyvendinimo spragų supratimas ir šalinimas

Turime geriau suprasti praktines ES teisės aktų įgyvendinimo problemas ir spragas, kad galėtume nustatyti, kaip IMPEL gali padėti jas pašalinti. Šis supratimas padės formuoti būsimos darbo programos prioritetus. Šiuo tikslu buvo atliktas toks darbas: reguliariai atliekamos įgyvendinimo problemų vertinimo peržiūros, vertinami 7-osios AVP prioritetai, konsultuojamasi su Europos Komisija, Europos aplinkos agentūra ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant nevyriausybines organizacijas ir verslo grupes, taip pat atliekama mūsų narių apklausa, siekiant išsiaiškinti jų požiūrį į įgyvendinimo problemas ir jų sprendimo būdus.

Ši veikla taip pat susijusi su Europos Komisijos pažangesnio reglamentavimo politika ir Reglamentavimo tinkamumo ir veiksmingumo programa (REFIT). REFIT programa Komisija imasi veiksmų, kad ES teisės aktai labiau "atitiktų paskirtį": supaprastintų ir sumažintų reguliavimo išlaidas, kartu išlaikant naudą.

Kaip mes dirbame

PagrindinėIMPEL veikla - projektų vykdymas. Kiekvienam projektui sudaromas projekto planas, vadinamoji techninė užduotis (angl. Terms of Reference, ToR). Techninėje užduotyje aprašomi projekto tikslai ir rezultatai. Į jį įtraukiamos nuostatos dėl projekto kokybės peržiūros ir projekto rezultatų sklaidos strategijos. Skatinamas bendras įvairių IMPEL šalių narių aplinkosaugos institucijų projektų valdymas ir platus visų IMPEL narių dalyvavimas projektų seminaruose.

Pagal projektus IMPEL organizuoja konferencijas ES aplinkosaugos teisės įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo klausimais. Šiose konferencijose vidutiniškai dalyvauja daugiau kaip 200 leidimų išdavimo, tikrinimo, vykdymo užtikrinimo ir politikos bei įstatymų leidybos ekspertų iš visų IMPEL šalių narių ir Europos Komisijos. Šios konferencijos naudojamos IMPEL produktams skleisti platesnei auditorijai. Jos taip pat suteikia galimybę aptarti naujas tendencijas įvairiose šalyse, išnagrinėti naujai sukurtus darbo metodus ir priemones bei aptarti būsimų teisės aktų praktinį pritaikomumą ir įgyvendinimo galimybes. Konferencijose Europos pramonės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai gali aptarti su Europos aplinkosaugos institucijomis ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo gerinimo galimybes ir pateikti idėjų dėl naujų IMPEL projektų ir veiklos.

Susisiekimas su išorės partneriais

Nuo dešimtojo dešimtmečio vidurio Komisija ir IMPEL glaudžiai bendradarbiavo. Tinklą pertvarkius į nepriklausomą tarptautinę aplinkosaugos institucijų asociaciją, iškilo poreikis iš naujo formuoti IMPEL santykius su Europos Komisija. 2009 m. rugsėjo 15 d. IMPEL ir Komisija pasirašė susitarimo memorandumą, kuriame pripažįstamas IMPEL vaidmuo gerinant ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą ir vykdymą bei aprašomas IMPEL ir Komisijos bendradarbiavimas šioje srityje.Europos Komisija išliko svarbia IMPEL rėmėja. Nuo 2008 m. Komisija finansiškai remia IMPEL pagal LIFE+ reglamentą.

Tarptautinio atliekų vežimo srityje IMPEL pasirašė susitarimo memorandumą su Bazelio , Roterdamo ir Stokholmo konvencijų sekretoriatais ir yra Aplinkosaugos tinklo, skirto optimizuoti teisės aktų laikymąsi neteisėtos apyvartos srityje (ENFORCE), narė.

2015 m. gruodžio mėn. pasirašydama susitarimo memorandumą IMPEL taip pat oficialiai įteisino savo bendradarbiavimą su THEMIS tinklu.

2017 m. rugsėjį Oksforde (Jungtinė Karalystė) vykusiame antrajame ES aplinkosaugos vykdymo užtikrinimo tinklų susitikime IMPEL pasirašė susitarimo memorandumą su Europos aplinkosaugos prokurorų tinklu (ENPE) ir Envicrimenet. Šis susitarimo memorandumas - tai aiškus trijų tinklų ketinimų ženklas, kad jie ketina dirbti kartu, siekdami stiprinti veiksmingą Europos aplinkosaugos ir su ja susijusios baudžiamosios teisės įgyvendinimą ir vykdymą bei visą atitikties užtikrinimo grandinę.

IMPEL taip pat aktyviai bendradarbiauja su kitais strateginiais partneriais, tokiais kaip ir su Europos aplinkosaugos teisėjų forumu (EUFJE), Europos aplinkosaugos agentūrų vadovų tinklu (EPA tinklu), Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacija (EUROSAI).

Toliau skaityti

Subscribe to our newsletter