IMPEL Logo

News

 • Žingsnis po žingsnio leidimų išdavimo ir tikrinimo gairės pagal IMPEL

  21 Nov, 2022

  Žingsnis po žingsnio leidimų išdavimo ir tikrinimo gairės buvo parengtos 2016-2018 m. įgyvendinant projektą "Doing the Right Thing Thing", kuris yra ekspertų grupių "Cross Cutting" ir "Industry and Air" bendradarbiavimo rezultatas.

  [Read more]
 • Išleistas IMPEL vadovas "Bendradarbiavimas aplinkosauginių patikrinimų ir aplinkosaugos vadybos sistemų sertifikavimo srityje

  16 Nov, 2022

  Ekstremali klimato kaitos situacija, didėjantis supratimas apie plastiko poveikį, biologinės įvairovės nykimą, o dabar - apie pasaulinės pandemijos poveikį ir galimą ekologinį atsigavimą daro didžiulį poveikį politikai, reguliavimo būdams ir tiems, kuriuos reguliuojame. Dėl šios priežasties IMPEL 2021 m. pradėjo vykdyti Klimato kaitos ekstremaliųjų situacijų programą.

  [Read more]
 • Konferencija "Vandens ir žemės valymas" 2022 m.

  08 Nov, 2022

  Konferencija "Vandens ir žemės valymas" 2022 m.

  [Read more]
 • 2022 m. spalio 25 d. įvyko pramonės ir oro ekspertų grupės susitikimas.

  07 Nov, 2022

  Pramonės ir oro transporto susitikimas Gente spalio 25 d. 2022 m. spalio 25 d. Gente ir internetu įvyko 2022 m. pramonės ir oro ekspertų grupės susitikimas. Jį kartu organizavo Belgijos Flandrijos Vyriausybės Aplinkos ir teritorinės plėtros departamentas, prisidėdamas prie Europos Sąjungos aplinkos teisės įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tinklo (IMPEL). Po susitikimo beveik visos darbo grupės spalio 26 d. surengė posėdį.

  [Read more]
 • IMPEL projekto "Nuotekos gamtinėje aplinkoje" (WiNE) komanda pirmą kartą apsilankė Madeiroje, Portugalijoje

  04 Nov, 2022

  IMPEL programos "Nuotekos gamtinėje aplinkoje" (angl. WiNE) tikslas - nustatyti geriausius įrengimų, veiklos ir galutinių produktų sprendimus, kuriais būtų skatinamas pakartotinis naudojimas ir (arba) žiedinės rinkos, ir pagerinti vandens naudojimo efektyvumą, atsižvelgiant į jo kiekį ir kokybę. Projekto rezultatais taip pat siekiama prisidėti prie nulinės taršos sprendimų ir, kai įmanoma, prie vandens, maisto, energijos ir ekosistemų sąsajos. Remiantis ankstesniais rezultatais (IMPEL projektas "Integruotas požiūris į vandenį" 2018-2019 m.), pastebėta, kad pakartotinis vandens naudojimas negali būti laikomas vienintele kiekybine priemone vandens suvartojimui mažinti, o kokybė turi būti susieta su kiekiu, kad būtų užtikrintas saugumas ir didėjanti vertė visoje naudojimo grandinėje, skatinant gamtines vertybes ir veiklą, tiesiogiai susijusią su išmetamųjų teršalų priėmimo aplinka. Ankstesniame projekto etape buvo sukurtas rodiklis (vandens žiediškumo indeksas) ir jo vertinimo excel įrankis. Šis rodiklis sujungia vandens kokybės ir kiekio aspektus įrenginiuose ir buvo pritaikytas keliems pavyzdžiams. Šiame naujame etape projekto komanda ketina patobulinti rodiklį, kad jį būtų galima taikyti galutiniams produktams, t. y. vietos ir (arba) regioniniams produktams, darantiems poveikį vietos ekonomikai, maisto produktams, drėkinamiems ir (arba) gaminamiems naudojant regeneruotus vandenis, ir dideliems pramonės įrenginiams pagamintiems produktams.

  [Read more]
 • 2022 m. spalio 27-28 d. įvyko projekto "Žalos aplinkai vertinimo kriterijai" (CAED) susitikimas.

  03 Nov, 2022

  Spalio 27-28 d. įvyko antrasis 2022 m. IMPEL projekto "Žalos aplinkai vertinimo kriterijai" (angl. Criteria for the Assessment of the Environmental Damage, CAED) grupės susitikimas. Susitikimas buvo "hibridinis", dauguma dalyvių buvo Berlyne, Federalinėje aplinkos, gamtos apsaugos, branduolinės saugos ir vartotojų apsaugos ministerijoje. Buvo pristatyti įvairūs biologinei įvairovei, vandeniui ir žemei padarytos žalos atvejai, kuriuose sėkmingai išbandytos CAED praktinės lentelės tolesniam tobulinimui. Šiuo metu projekto nariai toliau tobulina ir supaprastina CAED praktines lenteles ir rengia specialų kontrolinį sąrašą inspektoriams, kad jie galėtų nustatyti galimus ELD atvejus ir pradėti ELD procedūras. Projekte numatoma šį dabartinį darbą užbaigti iki 2023 m. vasaros.

  [Read more]
 • Dronų naudojimas stebint neteisėtą vandens paėmimą

  31 Oct, 2022

  Projekto IMPEL "Kova su neteisėtu gręžimu ir vandens gavyba" (IMPEL TIGDA) komanda norėtų padėkoti Generalinei žemės ūkio, jūrų, aplinkos ir teritorijų planavimo inspekcijai (IGAMAOT) už tai, kad spalio 13-14 d. Lisabonoje surengė neseniai vykusį projekto komandos susitikimą. Projekto komanda ypač dėkinga Ana Garcia, Mário Gracio ir Aline Silva iš IGAMAOT.

  [Read more]
 • IMPEL laivų perdirbimo projektas

  26 Oct, 2022

  Projekto IMPEL "Laivų perdirbimas" tikslas - pagerinti šioje srityje dirbančių aplinkosaugos ir jūrų sektoriaus institucijų bendradarbiavimą. Skirtingi ES teisės aktai ir susijusios kompetencijos apsunkina jų įgyvendinimą, priežiūrą ir vykdymą. Siekiant užkirsti kelią neteisėtam krovinių gabenimui, bus parengta rekomendacinė medžiaga valdžios institucijoms ir kitoms susijusioms suinteresuotosioms šalims, taip pat organizuojamas inspektorių ir kitų suinteresuotųjų šalių gebėjimų stiprinimas. Be to, bus bendradarbiaujama su kitomis institucijomis, agentūromis, tinklais ES ir už jos ribų, taip pat su nevyriausybinėmis organizacijomis.

  [Read more]
 • Spalio 11 d. įvyko projekto "Požeminio vandens taršos tendencijų keitimas" susitikimas

  19 Oct, 2022

  Spalio 11 d. kartu su Lisabonoje vykusia IMPEL konferencija "Vanduo ir žemė" įvyko baigiamasis IMPEL projekto grupės "Požeminio vandens taršos tendencijų pasikeitimas" susitikimas 2022 m.

  [Read more]
 • Vadovas inspektoriams: Nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių plastiko atliekų vežimą, vykdymo užtikrinimas

  13 Oct, 2022

  Vadovas inspektoriams: Jame pateikiamos rekomendacijos dėl nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių plastiko atliekų vežimą, vykdymo užtikrinimo. Vadove pateikiama Bazelio konvencijos pakeitimų, susijusių su plastiko atliekomis, taikomų nuo 2021 m. sausio mėn., santrauka ir išvardijamos plastiko atliekų rūšys, su kuriomis inspektoriai dažniausiai susiduria. Jis taip pat padeda pasirinkti tinkamiausius atliekų klasifikavimo kodus ir apima keletą

  [Read more]

Subscribe to our newsletter