IMPEL Logo

Pramonės išmetamų teršalų į orą oro kokybės standartų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo lyginamoji programa (PIAQ), I-II etapas

2010 - 2011

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Pastaraisiais metais ES valstybėse narėse buvo įgyvendinama Oro kokybės direktyva ir jos antrinės direktyvos. 2007 m. ankstesnis IMPEL projektas (kurio pagrindinis partneris buvo Austrija), remiantis kai kuriose valstybėse narėse atlikta apklausa, leido keistis patirtimi apie įrenginių licencijavimą aplinkos oro užterštumo zonose. 2009 m. atlikus ribotos apimties tyrimą paaiškėjo, kad skirtingose IMPEL valstybėse narėse direktyvos praktiškai įgyvendinamos skirtingai. Šių šalių ekspertų kontaktai patvirtino skirtumus, dėl kurių skiriasi oro kokybės valdymo veikla, susijusi su leidimų išdavimu ir vykdymo užtikrinimu pramonės, transporto ir laivybos sektoriuose. Tačiau apie šią skirtingą veiklą ir jos poveikį pačiai oro kokybei žinoma nedaug. Žinoma, žinome, kad aplinkos oro kokybei įtakos turi ir eismas bei laivyba. Tačiau šiame projekte apsiribota tik pramonės išmetamaisiais teršalais, atsižvelgiant į pagrindinį IMPEL tikslą ir ribotą turimą laiką bei išteklius.

Apskritai labai sunku susieti vieno atskiro įrenginio ar vietos išmetamus teršalus su aplinkos oro kokybe. Vietos oro kokybė dažnai patiria spaudimą tose vietovėse, kuriose sutelkta didelė pramonės įmonių koncentracija. Dėl to kyla klausimas, ar papildoma įmonė tokiose vietovėse turės papildomą reikšmingą poveikį vietos oro kokybei arba nacionalinėms išmetamųjų teršalų viršutinėms riboms. Taip pat kokios leidimų išdavimo, kontrolės ar vykdymo užtikrinimo strategijos leistų užtikrinti geriausią oro kokybę.

I etapas

Pagrindinis projekto tikslas - nustatyti geriausią ES oro kokybės direktyvų taikymo (įgyvendinimo, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo) praktiką, susijusią su pramonės išmetamais teršalais į orą. Tikslai bus pasiekti:

  • Apibendrinant klausimyną ir surengiant seminarą bus keičiamasi informacija apie oro kokybės direktyvų įgyvendinimą, susijusį su pramonės išmetamaisiais teršalais į orą.
  • Nustatyti geriausią kontrolės ir vykdymo užtikrinimo praktiką ir jos poveikį išmetamų teršalų kiekiui pagal pagrindinius pramonės sektorius.
  • Įvertinti įvairios praktikos, planų ir programų veiksmingumą aplinkos oro kokybei.
    Nustatyti bendrą ES geriausią praktiką.
  • Pateikti šią geriausią praktiką visoms IMPEL valstybėms narėms.
  • Projekto ataskaitos, kurioje pateikiami rezultatai, išvados ir rekomendacijos, parengimas.

 

II etapas

IMPEL tikslas - pagerinti aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą ir vykdymą valstybėse narėse. Įgyvendindamos šį projektą valstybės narės intensyviau keisis informacija ir toliau tobulins savo patirtį bei gerąją praktiką, susijusią su oro kokybės direktyvų įgyvendinimu (kontrole ir vykdymu) praktikoje. Jei pirmajame etape daugiau dėmesio buvo skiriama keitimuisi informacija ir patirtimi svarbiausiais reguliavimo klausimais, tai antrajame projekto etape siekiama nustatyti gerąją pramonės šakų tikrinimo ir vykdymo užtikrinimo praktiką, vykdomą vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu, gerinant poveikį aplinkai IMPEL šalyse narėse. Pramonės, transporto ir laivybos išmetami teršalai prisideda prie skirtingos ES šalių oro kokybės. Vykdant šį PIAQ projektą daugiausia dėmesio buvo skiriama pramoniniams šaltiniams šalyse, kuriose yra didesnės pramoninės veiklos zonos.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Užbaigta – Period: 2010 - 2011 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter