IMPEL Logo

Žmonių sveikatos aspektas taikant TIPK

2003 - 2004

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Šis projektas buvo vykdomas siekiant parengti ataskaitą apie tai, kaip atsižvelgiama į poveikį žmonių sveikatai įvairiuose leidimų išdavimo etapuose pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) direktyvą. Įvertinus dabartinius skirtingus valstybių narių požiūrius į šį klausimą, parengtas gerosios praktikos vadovas. Šis vadovas padės valstybėms narėms, nustatydamas bendrus principus ir procedūras, į kuriuos jos gali atsižvelgti įgyvendindamos TIPK direktyvą. TIPK direktyvoje labiau nei kituose ankstesniuose teisės aktuose akcentuojama žmonių sveikatos apsauga taikant aplinkosaugos reglamentavimą. Projekto metu nustatyta, kad daugumoje Europos valstybių narių (VN) atsakomybė už sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą tenka ne tai pačiai institucijai. Todėl TIPK įgyvendinimas yra sudėtingas ir reikalauja didelio bendradarbiavimo.

Pagrindinės šio projekto išvados yra šios:

  • Paraiškų teikėjams turėtų būti pateiktos sveikatos vertinimo pagal TIPK gairės.
  • Siekiant užtikrinti sveikatos apsaugą, būtina griežtai laikytis aplinkos sveikata pagrįstų aplinkos kokybės standartų (AKS).
  • Miesto jautrūs receptoriai gali pateisinti išsamesnį vertinimą, net jei sveikata pagrįsti AKS nėra viršijami.
  • Jeigu viršijami vietiniai AKS, tuomet turėtų būti suteiktas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių laikotarpis, per kurį būtų galima atlikti patobulinimus, kad būtų užtikrinta atitiktis.
  • Turėtų būti teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas konsultantas sveikatos klausimais, su kuriuo būtų konsultuojamasi ne tik dėl leidimo projekto, bet ir dėl paraiškos.
  • Leidimus išduodanti institucija turėtų aiškiai nurodyti, kaip buvo priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo.

Geros praktikos vadovas bus naudinga poveikio priemonė, kuri padės teigiamai paveikti valstybių narių požiūrį į TIPK įgyvendinimą. Šis projektas pabrėžė, kad žmonių sveikatos apsauga yra neatsiejama aplinkos apsaugos dalis. Valstybėse narėse yra nenuoseklumų, kaip tai valdoma, todėl šiame gerosios praktikos vadove šios problemos sprendžiamos. Projekto metu sukurtas tinklas yra vertingas IMPEL ir ES šaltinis, todėl jis turėtų ir toliau dalytis sukaupta patirtimi ir gerąja praktika, susijusia su sveikatos apsauga taikant TIPK.

Number: 2004/10 – Status: Užbaigta – Period: 2003 - 2004 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter