IMPEL Logo

Energijos vartojimo efektyvumo projektai

2002 - 2012

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

IMPEL vykdė keletą projektų, susijusių su energijos vartojimo efektyvumu.

Energetinis efektyvumas išduodant leidimus ir atliekant patikrinimus (2010 m. – 2012 m.)

Energija yra prioritetinis Europos Sąjungos klausimas. ES klimato kaitos ir energetikos pakete numatyta iki 2020 m. 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Nuo 2002-2003 m. Suomijos vadovaujamo IMPEL projekto, skirto energijos vartojimo efektyvumui, dabartinis įvertinimas parodė, kad leidimų išdavimo ir priežiūros procedūrose į energijos vartojimo efektyvumo klausimus buvo atsižvelgta tik nežymiai. Projekte nustatyti 7 pagrindiniai su energijos vartojimo efektyvumu susiję uždaviniai:

 1. TIPK direktyvoje nenumatyta, kaip turėtų būti sprendžiamas energijos vartojimo efektyvumo klausimas
 2. .
 3. Informacija apie energijos vartojimo efektyvumą sektorių BREF dokumentuose nėra pakankamai konkreti ir tiksli. Horizontalusis BREF dokumentas dėl energijos vartojimo efektyvumo yra sudėtingas ir juo nebuvo pasinaudota
 4. .
 5. Valstybėse ir įmonėse trūksta techninių žinių
 6. .
 7. Energetikos ir aplinkosaugos institucijos nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik retkarčiais
 8. .
 9. Valstybėse narėse nėra bendro požiūrio, kaip spręsti energijos vartojimo efektyvumo klausimą peržiūrint leidimus
 10. .
 11. Susiduriama su problemomis apibrėžiant sistemos ribas
 12. Nėra aiški kitų priemonių, pavyzdžiui, savanoriškų susitarimų, energijos valdymo sistemų, mokesčių ir apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų, įtaka įrenginių energijos vartojimo efektyvumui
 13. .

Seminaro dalyviai ir projekto komanda pateikė pasiūlymus dėl tolesnio IMPEL darbo energijos vartojimo efektyvumo srityje, kad būtų galima palaipsniui gerinti situaciją leidimų išdavimo ir tikrinimo institucijose. Buvo nustatyta geroji patirtis, susijusi su energijos vartojimo efektyvumo klausimų sprendimu leidimų išdavimo ir tikrinimo institucijose: Projektas parodė, kad daugelyje valstybių narių šios gerosios praktikos dar nėra.

Energetinis efektyvumas aplinkosaugos leidimuose (2002 m.)

Bendrasis efektyvaus energijos naudojimo principas nurodytas TIPK direktyvos 3 straipsnyje. Šis principas yra naujas aplinkosaugos leidimų išdavimo srityje, ir valstybės narės susiduria su tam tikromis problemomis jį įgyvendinant. Projektą sudarė apklausa, atitinkamų dokumentų studijos ir seminaras. Pagrindiniai projekto tikslai buvo šie:

 • ištirti skirtingas nuomones, kaip energijos vartojimo efektyvumas gali būti reglamentuojamas TIPK leidimuose;
  atlikti tyrimą, kaip energijos vartojimo efektyvumas reglamentuojamas galiojančiuose dokumentuose, GPGBID ir savanoriškose aplinkosaugos vadybos sistemose;
 • išnagrinėti, kaip savanoriškos aplinkosaugos vadybos sistemos ir susitarimai dėl energijos taupymo gali būti susieti su teisiniais aplinkosaugos leidimų išdavimo įpareigojimais;
 • išnagrinėti aplinkosaugos ir energetikos administracijų bendradarbiavimą įgyvendinant TIPK direktyvą; ir
 • išnagrinėti valdžios institucijų vaidmenį vertinant energijos vartojimo efektyvumą paraiškose ir išduodant aplinkosaugos leidimus dideliems įrenginiams.

Projekto metu buvo nustatyta geroji praktika, susijusi su pagrindiniais tikslais. Kai kurie iš nagrinėtų klausimų buvo praktinės gairės, skirtos energijos vartojimo efektyvumui išaiškinti ir apibrėžti, keitimasis informacija tarp veiklos vykdytojo ir valdžios institucijų siekiant parengti geras paraiškas leidimams gauti, konkretūs daugiau ar mažiau privalomų leidimo sąlygų pavyzdžiai, BREF naudojimas ir savikontrolė su išankstine sąlyga, kad inspektorius gali daryti įtaką veiklos vykdytojo stebėsenos praktikai.

 

Number: 2002/02 - 2010/05 - 2011/06 - 2012/04 – Status: Užbaigta – Period: 2002 - 2012 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter