IMPEL Logo

EEĮ atliekų direktyvos įgyvendinimas

2017

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA) yra vienas sparčiausiai augančių atliekų srautų ES - 2005 m. jų susidarė apie 9 mln. tonų, o iki 2020 m. jų kiekis turėtų išaugti iki daugiau kaip 12 mln. tonų. EEĮ atliekas sudaro sudėtingas medžiagų ir komponentų mišinys, kuris iš dalies yra ir pavojingas. Netinkamai tvarkomos EEĮ atliekos gali sukelti didelių aplinkos ir sveikatos problemų. Be to, elektronikos gamybai reikia naudoti ribotus ir brangius išteklius.

Šioms problemoms spręsti Europos Sąjunga priėmė du teisės aktus: Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų direktyva) ir Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS direktyva). Pirmoji EEĮ atliekų direktyva (Direktyva 2002/96/EB) įsigaliojo 2003 m. vasario mėn. Direktyvoje numatyta sukurti surinkimo sistemas, pagal kurias vartotojai nemokamai grąžintų EEĮ atliekas. Šiomis sistemomis siekiama padidinti EEĮ atliekų perdirbimą ir (arba) pakartotinį naudojimą.
2008 m. gruodžio mėn. Naujoji EEĮ atliekų direktyva 2012/19/ES įsigaliojo 2012 m. rugpjūčio 13 d. ir įsigaliojo 2014 m. vasario 14 d.

Projekto tikslai

  1. Pagerinti neteisėto EEĮ atliekų vežimo į šalis, kuriose yra prasta apdorojimo infrastruktūra (Afrikos šalis), nustatymą, sukuriant EEĮ atliekų direktyvos VI priedo vienodesnio aiškinimo ir vykdymo užtikrinimo gaires.
  2. Atlikti dokumentinį tyrimą dėl EEĮ atliekų direktyvos įgyvendinimo nacionaliniuose teisės aktuose, susijusiuose su plastiko atliekų, kuriose yra bromintų antipirenų (BFR), apdorojimu. Be to, gerinti EEĮ atliekų plastiko atliekų, kuriose yra BFR, stebėseną, skatinti vykdymo užtikrinimo veiksmus šioje srityje keičiantis informacija, darbo metodais, atvejų tyrimais. Pagrindinis tikslas - užkirsti kelią naujos kartos pavojingų atliekų susidarymui naudojant PBDE ir PBB užteršto plastiko atliekas naujiems plastikiniams gaminiams (žr. POT reglamento ir ROHS reikalavimus)
  3. .
  4. Pasidalyti patirtimi, gerąja praktika, galimybėmis ir negalimybėmis, kaip vykdymo užtikrinimas gali būti naudingas ne tik tikslesniam ataskaitų teikimui, bet ir teigiamam indėliui į didesnį ir geresnį EEĮ atliekų surinkimą ir perdirbimą, ir kaip elgtis su pavojingomis medžiagomis, esančiomis EEĮ atliekose.

Izvados

  • Siekti, kad visose valstybėse narėse būtų užtikrintas tinkamas patikrinimų lygis ir nuoseklus EEĮ atliekų direktyvos VI priedo vykdymo užtikrinimas
  • .
  • Siekti, kad visose valstybėse narėse būtų atliekamas pakankamas patikrinimų skaičius ir nuosekliai užtikrinamas reikalavimų, susijusių su pavojingomis medžiagomis (BFR) EEĮ atliekose, vykdymas
  • Pateikti Komisijai grįžtamąją informaciją apie įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo sunkumus
  • .
  • Visiškai vieningesnė klasifikavimo sistema.

 

Number: 2018/06, 2017/07 – Status: Užbaigta – Period: 2017 – Topic: Atliekos ir TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter