IMPEL Logo

Gerinti TIPK leidimų išdavimą ir TIPK kiaulių auginimo įrenginių tikrinimą rengiant praktines gaires

2009 - 2013

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

2009 m. buvo vykdoma TIPK leidimų išdavimo ir tikrinimo kiaulių auginimo įrenginiams IMPEL šalyse narėse lyginamoji programa (I etapas). Projekte daugiausia dėmesio skirta penkiems pagrindiniams klausimams: mėšlo laikymui, mėšlo paskleidimui, gyvulių laikymo sistemai, oro taršos mažinimo sistemoms ir kvapų vertinimui. 2009 m. projekto tikslas buvo mokytis vieniems iš kitų, keistis patirtimi ir nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius.

Projektas parodė, kad IMPEL šalių narių kompetentingos institucijos valstybėse narėse kiaulių ūkius reglamentuoja labai įvairiai. Tai pasakytina tiek apie įrenginius, viršijančius TIPK direktyvoje (dabar - Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva) nustatytą ribą, tiek apie mažesnius už ją. Pavyzdžiui, egzistuoja įvairios mėšlo laikymo ir gyvulių laikymo sistemos. Valstybių narių išduodami TIPK leidimai skiriasi savo išsamumu. Patikrinimai skiriasi intensyvumu ir dažnumu. Taip pat paaiškėjo, kad priemonės neretai turi neigiamą poveikį, pavyzdžiui, nuotėkis iš mėšlo lagūnų.

Projekto ataskaitoje padaryta išvada, kad svarbu, jog IMPEL narės toliau keistųsi informacija, taip pat būtų pageidautina parengti praktines gaires leidimų rengėjams ir inspektoriams. Tai buvo padaryta II ir III projekto etapuose.

Susiję failai / informacija

 

Number: 2009/02 - 2011/09 - 2012/07 – Status: Užbaigta – Period: 2009 - 2013 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter