IMPEL Logo

INSPECT-CEM - cemento klinkerio pramonės aplinkosauginio tikrinimo gairės

2007 - 2009

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Cemento gamybos procesas yra sudėtinga pramoninė veikla, galinti daryti didelį poveikį aplinkai. Susidūrus su įvairia patirtimi ir žiniomis paaiškėjo, kad vien tik kaminų išmetamų teršalų stebėsena negali būti veiksminga kontrolės strategija; svarbu įgyvendinti integruotus kontrolės veiksmus, kuriais atsižvelgiama į gamybos procesą ir taikomas technologijas, nes stabilus ir kontroliuojamas proceso vykdymas yra pirmoji atitikties užtikrinimo garantija.

Šiuo projektu buvo siekiama nustatyti ir aprašyti dabartinę patirtį, susijusią su aplinkosaugine kontrole cemento gamyklose; juo siekiama pateikti konceptualų požiūrį ir operatyvinę priemonę inspektoriams, kurie turi atlikti aplinkosauginę kontrolę tokiose gamyklose.

Pirmojoje ataskaitos dalyje daugiausia dėmesio skiriama cemento klinkerio gamybos keliamoms galimoms grėsmėms aplinkai aprašyti, siekiant išsiaiškinti svarbiausius klausimus, kuriuos turi kontroliuoti Tarnyba.

Antroje ataskaitos dalyje aprašomos cemento gamyklų tikrinimo gairės; jos parengtos atsižvelgiant į pirmoje ataskaitos dalyje pateiktus svarstymus; jose laikomasi pagrindinių Rekomendacijos dėl minimalių aplinkosauginių tikrinimų kriterijų principų ir bandoma apibrėžti minimalius aplinkosauginių tikrinimų planavimo ir atlikimo kriterijus, siekiant padėti naujoms tikrinimo institucijoms tobulinti savo specialius įgūdžius ir apskritai užtikrinti vienodesnį šių tikrinimų vykdymą ES valstybėse narėse, įskaitant stojančiąsias šalis.

Pirmiausia paaiškėjo, kad cemento pramonėje didžiausią poveikį aplinkai daro du dalykai: į orą išmetami teršalai ir atliekos.

 

 

Number: 2007/16 – Status: Užbaigta – Period: 2007 - 2009 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter