IMPEL Logo

Vandens pagrindų ir TIPK/IE direktyvų susiejimas

2010 - 2013

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

TIPK direktyva 2008/1/EB (dabar IED 2010/75/ES) ir Vandens pagrindų direktyva 2000/60/EB yra du plačiausio masto ES aplinkos teisės aktai. Dėl jų valstybėms narėms kilo daug iššūkių. Įrenginiai, kurių veiklą reglamentuoja TIPK direktyva, gali daryti poveikį vandens aplinkai, pavyzdžiui, tiesiogiai ar netiesiogiai išleisdami teršalus, imdami vandenį ir pan. TIPK reikalaujama, kad įrenginiai būtų eksploatuojami pagal leidimuose nustatytas sąlygas, atitinkančias geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB). Taip pat reikalaujama, kad jie laikytųsi ES teisės aktuose nustatytų aplinkos kokybės standartų, įskaitant ES vandens teisės aktuose nustatytus standartus. Tačiau šių dviejų įpareigojimų grupių santykis dažnai nėra paprastas.

Todėl 2010 m. buvo pradėtas vykdyti etapinis IMPEL projektas, kurio tikslas - ištirti abiejų direktyvų santykį. Analizėje daugiausia dėmesio skirta taškinės taršos dėl organinių (pavyzdžiui, nevalytų / iš dalies valytų aglomeracijų ir pramonės nuotekų), maistinių medžiagų ir cheminių medžiagų išmetimo keliamam spaudimui. Taršą maistinėmis medžiagomis, kaip ir organinę taršą, daugiausia sukelia aglomeracijų, pramonės ir žemės ūkio sektoriaus išmetami teršalai. Didžiausią įtaką taršai maistinėmis medžiagomis daro pramonės įmonės, pavyzdžiui, chemijos, celiuliozės ir popieriaus bei maisto sektorius. Apdirbamosios pramonės šakos yra atsakingos už didelį daugelio pavojingų medžiagų išmetimo krūvį.

I etapas

Projekto tikslai yra šie:

 • Nustatyti TIPK įgyvendinimo ir Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo santykį (papildantį ir konkuruojantį) leidimų išdavimo, vykdymo užtikrinimo ir duomenų rinkimo požiūriu.
 • Sudaryti problemų ir geriausios praktikos valstybėse narėse sąrašą, atsižvelgiant į
  leidimų išdavimo, vykdymo užtikrinimo, duomenų rinkimo ir duomenų rinkimo sistemas.
 • Pateikti rekomendacijas kompetentingoms institucijoms, kad jos prisidėtų prie geresnio VPD reikalavimų ir (peržiūrėtos) TIPK direktyvos įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo, prisidėtų prie geresnio aplinkosauginių patikrinimų ir leidimų išdavimo valstybėse narėse.
.

Ataskaitoje daugiausia dėmesio skirta šiems pagrindiniams klausimams:

  .
 • Kaip užtikrinti, kad dabartinė ir būsima leidimų išdavimo ir vykdymo užtikrinimo veikla būtų suderinama su
  DVD ir TIPK direktyva?"
 • .
 • Kaip leidimai gali padėti siekti ir TIPK, ir VPD tikslų?

II etapas

Projekto II etapo tikslai buvo šie:

 1. Sudaryti valstybių narių problemų ir geriausios praktikos, susijusios su leidimų išdavimu, vykdymu, upių baseinų valdymu, duomenų rinkimu ir duomenų rinkimo sistemomis, aprašą
 2. .
 3. Pateikti rekomendacijas kompetentingoms institucijoms, kad jos prisidėtų prie geresnio VPD reikalavimų ir (peržiūrėtos) TIPK direktyvos įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo, prisidėtų prie geresnio aplinkosauginių patikrinimų ir leidimų išdavimo valstybėse narėse.

Trečiasis etapas

Šis projektas grindžiamas ankstesniais IMPEL projektais, vykdytais 2010, 2011 ir 2012 metais. Šiame etape planuojama parengti praktinę rekomendacinę priemonę su geriausios praktikos pavyzdžiais, kaip elgtis su įvairiais taršos šaltiniais iš TIPK ir ne TIPK gamyklų bei pramoninių teritorijų. Šiose gairėse bus pateiktas būdas, kaip inspektoriai gali vertinti įrenginių poveikį aplinkai per patikrinimus, kaip to reikalaujama pagal IĮD.

Number: 2010/08 - 2011/11 - 2012/08 - 2013/11 – Status: Užbaigta – Period: 2010 - 2013 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter