IMPEL Logo

SPIDER WEB: Strateginis projektas, skirtas nusikaltimams aplinkai Vakarų Balkanuose išaiškinti ir užkardyti

2018 - 2019

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

SPIDER WEB bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Vokietijos Federacinė Respublika pagal dotacijos susitarimą su Vokietijos tarptautinio bendradarbiavimo bendrove (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) pagal IPA/2017 kovos su sunkiais nusikaltimais Vakarų Balkanuose projektą.

Atsižvelgdami į toliau pateikiamus SPIDER WEB atnaujinimus, galite lengvai susipažinti su jais:

1. Pagrindinės aplinkybės

Kova su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu (SOC), įskaitant kovą su ES ir tarptautiniais teisės aktais bei susitarimais reglamentuojamais aplinkosauginiais nusikaltimais, tokiais kaip saugomų laukinės faunos (ypač paukščių) ar floros rūšių egzempliorių žudymas, naikinimas, laikymas ar prekyba jais, neteisėtas miško kirtimas ir (arba) medienos reguliavimas arba netinkamas (pavojingų) atliekų rinkimas, gabenimas, panaudojimas ar šalinimas, yra pagrindiniai iššūkiai ne tik, bet ypač Pietryčių Europoje (JVE) dėl silpno aplinkosauginio sąmoningumo, duomenų padėties ir finansinių bei žmogiškųjų išteklių. Šiuo metu šie pažeidimai vis dar nelaikomi pakankamai svarbiu prioritetu, nors jų poveikis žmonių sveikatai, ekosistemoms ir aplinkai yra didelis.

Sąlygų laikymosi grandinės (leidimus išduodantys subjektai, inspektoriai, policija, prokuratūra ir teismai) yra tik tiek stiprios, kiek stipri silpniausia grandis. Audito institucijos, taip pat muitinės agentūros taip pat yra pagrindiniai dalyviai, lemiantys šios atitikties grandinės stiprumą.

Turėtų būti didinamas informuotumas, vykdomos tikslinės gebėjimų apie nusikaltimus aplinkai ugdymo priemonės ir bendradarbiaujama, siekiant padėti įvairiems atitikties grandinės dalyviams Pietryčių Europoje, kad nusikaltimai aplinkai taptų svarbesni ir jiems būtų teikiamas prioritetinis dėmesys regione. Stojimo į ES procesas suteikia galimybę sujungti Pietryčių Europos šalių dalyvius su susijusiais ES tinklais, siekiant tvarios partnerystės ir nuolatinių mainų individualiu ir organizaciniu lygmeniu.

2. Tikslas

Bendrasis SPIDER WEB tikslas - didinti visų aplinkosaugos teisėsaugos grandinės dalyvių informuotumą ir įgūdžius, kad būtų galima sėkmingai nutraukti neteisėtą elgesį ir patraukti už jį baudžiamojon atsakomybėn bei apriboti neigiamą tokio elgesio poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.

3. Apimtis

Geografinė darbo apimtis iš pradžių bus sutelkta į 6 tikslines šalis:

 • Albaniją
 • Bosniją ir Hercegoviną
 • Šiaurės Makedoniją
 • Kosovą*
 • Černogorą
 • Serbiją

Vis dėlto SPIDER WEB rezultatais ir rezultatais galės naudotis ir juos taikyti visos IMPEL organizacijos narės.

Bendras dėmesys bus skiriamas aplinkosaugos klausimams, tačiau pirmenybė buvo teikiama šioms dviem temoms:

 1. Dabarties apsauga; įskaitant prekybą laukiniais gyvūnais ir augalais, kuriai taikoma Buveinių ir Paukščių direktyva, ir miško kirtimą, kurį reglamentuoja ES medienos reglamentas.
 2. Atliekų tvarkymas; apimantis visus grandinės aspektus nuo susidarymo vietos iki transportavimo ir apdorojimo, kuriems taikomos ES atliekų direktyvos ir reglamentai (įskaitant Atliekų pagrindų direktyvą, Europos atliekų sąrašą, Atliekų vežimo reglamentą ir konkrečių atliekų srautų įstatymus).

4. Metodika

 1. Visų pirma bus siekiama įvertinti 6 tikslinių šalių esamą padėtį ir galimas minėtų nuostatų praktinio įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo spragas bei atlikti visų susijusių institucijų mokymo poreikių vertinimą. Remiantis šiais rezultatais, bus parengtos mokymo programos, kuriomis bus remiama visoje vykdymo užtikrinimo grandinėje dalyvaujančių institucijų operatyvinė veikla ir gebėjimai. Taip pat siekiant palengvinti operatyvinių tinklų kūrimą ir remti veiksmingesnių ir suderintų baudžiamojo persekiojimo strategijų priėmimą.
 2. Pagrindinė SPIDER WEB veikla apims mokymo medžiagos rengimą (nustačius mokymo poreikius), mokymų vykdymą ir mokymo vadovo parengimą. Mokymo vadovą sudarys skyriai, skirti policijai, prokurorams ir teisėjams ir, jei įmanoma, pilietinės visuomenės organizacijoms. Rengiant mokymo medžiagą bus parengti pristatymai, priemonės, pratimai, pratybų užduotys, pertraukos, atvejų analizės ir gairės, kuriomis mokymo seminaruose galės naudotis skirtingos dalyvių grupės (leidimų išdavėjai, inspektoriai, policija, prokurorai ir teisėjai).
 3. Baigiamoji konferencija suteiks galimybę įvairiems dalyviams susirinkti ir aptarti visą atitikties grandinę. Jei įmanoma, prieš plenarinį posėdį, kuriuo bus oficialiai užbaigtas SPIDER WEB, bus surengtos kelios atskirųjų / mini praktinių seminarų sesijos pagrindinėmis temomis. Po konferencijos bus parengta ir elektroniniu formatu išplatinta galutinė ataskaita su kiekvienai iš šešių šalių skirtomis rekomendacijomis.

Siekiami rezultatai ir rezultatai:

 • Bazinė apklausa ir ataskaita
 • Mokymo poreikių vertinimas (TNA) ir ataskaita
 • Mokymų rengimas
 • Mokymų organizavimas
 • Mokymo vadovo platinimas
 • Konferencija
 • Galutinė ataskaita
 • Įrankių, informacijos, gerosios patirties sklaida

5. Komanda

SPIDER WEB komandą sudaro šie asmenys:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1,23 MB

 

 

 

Number: NA – Status: Užbaigta – Period: 2018 - 2019 – Topic: Atliekos ir TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter