IMPEL Logo

Parama IED įgyvendinimui

2015

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Projekto tikslas - dalytis žiniomis ir gerąja patirtimi tarp reguliavimo srities specialistų ir parengti gaires bei mokymo medžiagą, kuri padėtų veiksmingai įgyvendinti Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą (PITD). Konkretūs projekto rezultatai per ateinančius ketverius metus (2021-2024 m.) bus:

 • Labiau suprasti neišspręstas IED įgyvendinimo problemas, su kuriomis susiduria reguliavimo srities specialistai, kad projekto darbe būtų galima nustatyti prioritetus ir sutelkti dėmesį į pagalbą sprendžiant šias problemas.
 • Rizika grindžiamų metodų taikymas planuojant ir vykdant reguliavimo intervencijas, kad ribotus aplinkosaugos institucijų išteklius būtų galima veiksmingiau panaudoti tikslingai orientuojantis į didžiausią poveikį žmonėms ir aplinkai darančius įrenginius ir veiklą bei padedant spręsti rimčiausius IED nesilaikymo atvejus.
 • Geriau suprasti įprastinių ir neįprastinių aplinkosauginių patikrinimų ir, jei reikia, vykdymo užtikrinimo veiksmų veiksmingumą ir efektyvumą skatinant laikytis IED reikalavimų ir juos įgyvendinti.
 • Nustatyti IED priemones, kurios gali padėti siekti bendro tikslo - sukurti žiedinę ekonomiką Europoje, ir dalytis gerąja patirtimi, kaip jos įgyvendinamos.
 • Palaikyti Europos žaliojo susitarimo politikos tikslus ir veiksmus įvertinant, kaip IED įgyvendinimas galėtų būti veiksmingiau taikomas siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą, mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, skatinti veiksmingesnį išteklių naudojimą ir reaguoti į klimato kaitos poveikį.
 • Efektyvesnis dėl pramonės veiklos kylančių viešosios rimties problemų, įskaitant kvapus, triukšmą ir šiukšles, reguliavimas, tiriant konfliktų ir skundų tipus ir šaltinius bei tai, kaip taikomi skirtingi metodai jiems spręsti ir išspręsti.
 • Geresnis GPGB taikymas išduodant aplinkosaugos leidimus, daugiausia dėmesio skiriant įvairiems konkretiems techniniams klausimams, nustatant ir skatinant gerąją praktiką, rengiant patarimus ir gaires.
 • Tvirtesnis savikontrolės ir prievolių vykdytojų ataskaitų tikrinimas, reguliavimo organizacijoms dalijantis gerąja praktika ir ją nustatant, siekiant pagerinti savikontrolės duomenų kokybę ir patikimumą.
 • Pagerinta GPGBID kokybė užtikrinant, kad į GPGBID dokumentų peržiūros ir patikslinimo ciklą būtų įtrauktos praktikuojančių reguliavimo institucijų žinios ir patirtis.
 • Geresnis supratimas apie konkrečių pramonės sektorių teršalų šaltinius ir indėlį į juos ir kaip būtų galima pagerinti galiojančių aplinkosaugos teisės aktų, įskaitant IED ir Oro kokybės direktyvą, įgyvendinimą, siekiant reguliuoti ir mažinti oro taršą bei pasiekti atitinkamus aplinkos oro kokybės standartus.
 • Praktiniai sprendimai, kaip įgyvendinti GPGB išvadas atliekų deginimo sektoriuje, kad būtų lengviau pasiekti vienodesnių sąlygų visoje Europoje.

Susiję failai / informacija

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Vykdoma – Period: 2015 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter