IMPEL Logo

Atliekų paskirties vietų patikrinimas

2003

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Projekto tikslas buvo sustiprinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija apie atliekų paskirties vietų tikrinimą pagal ES reglamentą 259/93 (Atliekų vežimo reglamentas WSR) dėl atliekų vežimo priežiūros ir kontrolės, atliekant patikrinimus dalyvaujančiose šalyse ir sekant atliekų srautus iki jų galutinės paskirties vietos.

Projekto rezultatai

 • Toliau buvo tobulinamas dalyvaujančių šalių vykdymo institucijų tinklas ir nurodyti dalyvaujančių šalių vykdymo institucijų, atsakingų už pagrindinių atliekų šalinimo ir perdirbimo įrenginių priežiūrą, kontaktai. Nepaisant to, dalyvaujančių organizacijų užduotys, kompetencija ir jurisdikcija labai skiriasi. Taip pat skiriasi ir tai, kaip trijų dienų išankstinis notifikavimas įgyvendinamas nacionaliniuose teisės aktuose;
 • Remiantis esamais metodais ir patirtimi, parengtas atliekų vežimo tikrinimo metodas (vadovas). Metodas apima administracinius patikrinimus, patikrinimus "vietoje" ir keitimosi informacija tarp dalyvaujančių (vykdymo) institucijų būdus;
 • Atliekų vežimas buvo patikrintas. Dalyvaujančios šalys ketino patikrinti 25 atliekų vežimus, apie kuriuos pranešta. Galiausiai vienuolika patikrinimų buvo patikrinta "nuo lopšio iki kapo". Paaiškėjo, kad nemažai pranešimų (7 iš 25) nebuvo "naudojami". Trimis atvejais nustatyti pažeidimai. Rezultatai suteikia informacijos, kaip ateityje toliau tobulinti reglamento vykdymą;
 • Nustatyta, kad dėl daugelio priežasčių labai sunku užtikrinti, kad būtų laikomasi trijų dienų išankstinio pranešimo reikalavimo. Išankstinis pranešimas pateikiamas šalies (regiono) kompetentingai institucijai (-oms), kuri (-ios) automatiškai nėra atsakinga vykdymo institucija. Be to, paaiškėjo, kad sunku suplanuoti tikrinimo pajėgumus per porą dienų, kad būtų galima patikrinti siuntas;
 • Buvo keičiamasi praktine patirtimi ir informacija.

  Rekomendacijos

  Remiantis projekto patirtimi ir vykdymo užtikrinimo rezultatais, galima pateikti šias rekomendacijas:

  • Europos Komisija, peržiūrėdama ES reglamentą Nr. 295/93, turėtų persvarstyti įpareigojimus dėl trijų dienų išankstinio pranešimo. Pranešimo procedūra turėtų būti reglamentuojama taip, kad ją būtų galima tinkamai vykdyti, pavyzdžiui, skatinant elektroninį keitimąsi duomenimis apie pranešimus (pvz., EUDIN), taip pat tarp institucijų, atsakingų už šiuos pranešimus, ir institucijų, atsakingų už vykdymo užtikrinimą;
  • Reglamente 259/93 (peržiūrėtame) valstybės narės turi būti įpareigotos pateikti metinę ataskaitą apie vykdymo veiksmų eigą. Šiuos rezultatus turi analizuoti Komisijos paskirta darbo grupė ir panaudoti juos tolesniam reglamento tobulinimui.
  • Valstybės narės turėtų būti skatinamos pranešti apie savo patirtį, susijusią su trijų dienų išankstinio pranešimo vykdymo užtikrinimu. Ši pareiga turėtų būti numatyta (persvarstytame) Reglamente 259/93.
  • IMPEL/IMPEL-TFS turėtų parengti išsamią interneto svetainę, kurioje būtų pateikta svarbi informacija apie atliekų vežimo reglamentą ir jo vykdymą, išsami kontaktinė informacija, atliekų katalogai ir (arba) žinynai ir t. t.;
  • Kompetentingos institucijos ir (arba) vykdymo institucijos turėtų paskirti vieną centrinį koordinavimo punktą nacionaliniu lygmeniu, be to, tais atvejais, kai atsakomybė už pranešimo procedūros vykdymą nustatyta regioniniu lygmeniu. Kompetentingos ir vykdymo institucijos taip pat turėtų pagerinti prieigą prie trijų dienų išankstinio pranešimo duomenų sistemų, kad būtų galima atlikti tikslius patikrinimus;
  • Projekto vadovybė siūlo išplėsti pradėtą bendradarbiavimą su daugiau ES šalių, daugiau dėmesio skirti į žaliąjį sąrašą įtrauktoms atliekoms ir atliekoms, apie kurias nepranešta, ir sutelkti dėmesį į strateginio lygmens patikrinimus sienų kirtimo punktuose (dalyvaujant daugiau nei vienai vykdymo institucijai).

  Susiję failai / informacija

  Patikrinimo projektas - II etapas:

   

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Užbaigta – Period: 2003 – Topic: Atliekos ir TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter