IMPEL Logo

Vandens ir žemės konferencijos

2017

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Europos Komisija paprašėIMPEL išplėsti ir pritaikyti savo reguliavimo gebėjimus Vandens ir žemės ekspertų grupėje. Veiksmingas vandens ir žemės išteklių (tiek kokybės, tiek kiekybės) valdymas priklauso nuo gero perspektyvinio planavimo ir įgyvendinimo, pagrįsto duomenimis, informacija ir profesiniu vertinimu. Labai svarbu, kad kiekvienos valstybės narės ekonominis augimas remtų planuojamą tvarią vandens ir žemės išteklių apsaugą ir naudojimą. Be to, Europos Komisijos skatinama EKA iniciatyva kelia naujų iššūkių, ypač 5 punkte (Parengti rekomendacinį (-ius) dokumentą (-us) dėl gerosios praktikos, susijusios su aplinkosaugos reikalavimų laikymosi užtikrinimu kaimo vietovėse (žemės ir vandens srityje)), kuriuos reikia ištirti, aptarti, rasti pasiūlymų, kaip įgyvendinti ambicingą IMPEL tolesnės raidos perspektyvą.

Vandens ir žemės srityje vykdoma veikla ir sukaupta patirtimi turi dalytis IMPEL nariai. Kasmetinė vandens ir žemės konferencija yra priemonė, padedanti užmegzti plačius ryšius ir diskutuoti. spauskite nuorodas, kad gautumėte daugiau informacijos ir pranešimų:

Vandens ir žemės konferencija 2022

Vandens ir žemės konferencija 2019

Vandens ir žemės konferencija 2018

Water and Land Conference 2017

Susiję failai / informacija

  • Direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo
  • Komunikatas (COM(2007) 414 final) - vandens trūkumo ir sausrų problemos sprendimas ES
  • Dirvožemio tematika Stategija COM(2006) 231
  • ES pasiūlymas dėl Dirvožemio pagrindų direktyvos
  • Vandens pagrindų direktyva (VPD) 2000/60/EB ir dukterinės direktyvos
  • Bendroji žemės ūkio politika
  • Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva (PITD) 2010/75/UE
  • ES programa "Kopernikas" (Reglamentas (ES) Nr. 377/2014)

 

Number: 2021/08-WP9, 2018/10, 2017/15 – Status: Vykdoma – Period: 2017 – Topic: Vanduo ir žemė - Tags:

Subscribe to our newsletter