IMPEL Logo

EEĮ atliekų 17 straipsnis Laisvai važinėjančių asmenų projektas

2019

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Pagal EEĮA direktyvą 2012/19/ES (atitinkamai pagal įgyvendinamą nacionalinį įstatymą: pvz., ElektroG Vokietijoje) kiekvienas elektros ir elektroninės įrangos gamintojas turi būti užregistruotas nacionaliniame registre (Vokietijoje: Stiftung elektro-altgeräte registre), kad būtų užtikrinta, jog jis įvykdys savo įsipareigojimus, kai jo parduodami produktai tampa atliekomis (pvz., EEĮ atliekomis).

Bendro Europos registro nėra. Kai šalyje įsisteigęs gamintojas nori parduoti savo gaminius kitoje Europos šalyje, kurioje jis nėra įsisteigęs, jis turi paskirti įgaliotąjį atstovą toje šalyje, kuris turi vykdyti savo įsipareigojimus pagal EEĮ atliekų direktyvą (ypač registravimą).

Kai gamintojas nepaskiria įgaliotojo atstovo, nacionalinei reguliavimo institucijai sunku patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn užsienyje (pvz., jo gimtojoje šalyje). Todėl reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti. Viena iš išeičių - atkreipti tos šalies, kurioje gamintojas yra įsisteigęs, kompetentingos nacionalinės institucijos dėmesį į tarpvalstybinius laisvai besinaudojančius asmenis (neregistruotus gamintojus). Tokiu būdu kyla mažiau sunkumų, susijusių su baudžiamuoju persekiojimu arba atitinkamų dokumentų vertimu.

Tam, kad reguliavimo institucijos galėtų geriau bendradarbiauti, joms reikia platformos / "SharePoint", kurioje būtų galima keistis informacija. Jos turi žinoti, kas kitose valstybėse narėse yra atsakingas už vykdymo užtikrinimui ir baudžiamajam persekiojimui reikalingų ataskaitų perdavimą.

Susiję failai / informacija

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų 17 straipsnis 2012/19/ES: Įgaliotasis atstovas:

  • Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam gamintojui, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies f punkto i-iii papunkčiuose, būtų leidžiama, taikant 3 straipsnio 1 dalies f punkto i-iii papunkčių išimtį, paskirti jos teritorijoje įsisteigusį juridinį arba fizinį asmenį įgaliotuoju atstovu, atsakingu už to gamintojo įsipareigojimų pagal šią direktyvą vykdymą jos teritorijoje.
  • Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 3 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktyje apibrėžtas ir jos teritorijoje įsisteigęs gamintojas, kuris parduoda EEĮ kitai valstybei narei, kurioje jis nėra įsisteigęs, paskirtų įgaliotąjį atstovą toje valstybėje narėje kaip asmenį, atsakingą už to gamintojo įsipareigojimų pagal šią direktyvą vykdymą tos valstybės narės teritorijoje.
  • Įgaliotasis atstovas skiriamas raštišku įgaliojimu.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: Vykdoma – Period: 2019 – Topic: Atliekos ir TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter