IMPEL Logo

IMPEL 2013 konferencija

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Abstrakcija

Konferencijos išvados

Įgyvendinimo spragos pripažinimas

Dabartinis įgyvendinimo atotrūkis Europoje kenkia vienodų sąlygų kūrimui. Dėl sunkios padėties Europos valstybių ekonomikose mažinami ištekliai, o aplinkosaugos administracijose dirbantiems asmenims tenka per didelis krūvis, todėl aplinkosaugos leidimų išdavimo ir patikrinimų kokybė yra prastesnė. Dėl to (galiausiai) netinkamai ir (arba) nepakankamai įgyvendinami Bendrijos aplinkosaugos teisės aktai, o tai kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų sustiprintas teisės aktų įgyvendinimas ir užtikrinti reikiami ištekliai, kad Europoje būtų užtikrinta geresnė aplinka ir išvengta didėjančių socialinių ir ekonominių išlaidų, susijusių su jų neįgyvendinimu. Reikia sistemingiau vertinti realias įgyvendinimo problemas, su kuriomis susiduriama vietoje, o specialistai turėtų dalyvauti nustatant ir įgyvendinant praktinius būdus ir sprendimus iškilusioms problemoms spręsti.

Sudėtingesnė ir geriau įgyvendinama politika ir teisės aktai

Praktikai gali atlikti pagrindinį vaidmenį rengiant teisės aktus, kad jie būtų praktiškai pritaikomi ir įgyvendinami. Reikėtų taikyti sistemingesnius metodus ir priemones, kad būtų galima įtraukti praktikus ir geriau pasinaudoti jų praktine patirtimi. Reikia dėti daugiau pastangų racionalizuojant ir supaprastinant reglamentavimo reikalavimus, kad būtų sumažinta biurokratija ir įmonėms būtų lengviau elgtis teisingai. Siekiant didesnio suinteresuotųjų subjektų, pilietinės visuomenės ir piliečių dalyvavimo, reikia didinti aplinkosaugos valdymo skaidrumą. Reikia supaprastinti, racionalizuoti ir padaryti prieinamesnę informaciją, reikalingą tam, kad būtų galima geriau laikytis aplinkosaugos teisės aktų.

Didesnė parama įgyvendinančioms organizacijoms

Akivaizdus prioritetas yra įvairių dalyvių veiklos koordinavimo gerinimas. Turėtume ieškoti galimybių glaudžiau ir veiksmingiau bendradarbiauti tarp tinklų visoje Europoje, tarp atskirų šalių, taip pat tarp atitinkamų institucijų šalyse. Tarpusavio vertinimas pasirodė esąs labai veiksmingas mechanizmas, padedantis nustatyti ir rasti įgyvendinimo problemų sprendimus. Skatiname plačiau ir plačiau taikyti tarpusavio vertinimo metodus nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis. Akivaizdu, kad reikia daugiau ir geresnių specialistų mokymų. Turime nustatyti prioritetines reguliavimo institucijų, inspektorių, prokurorų, teisėjų ir ombudsmenų mokymo sritis, prireikus įskaitant bendras mokymo programas. Nuolat reikia kurti ir diegti metodus ir priemones, padedančias įgyvendinančioms organizacijoms nustatyti prioritetus ir tikslingai nukreipti savo pastangas, kad ribotais ištekliais būtų pasiekta geriausių rezultatų žmonėms ir aplinkai. Raginame kurti forumus, kuriuose būtų skatinamas novatoriškas mąstymas ir metodai, kaip visą įgyvendinimo ciklą padaryti veiksmingesnį ir efektyvesnį, siekiant didesnės naudos aplinkai, gerinant konkurencingumą ir remiant ekologiškesnę Europos ekonomiką.

Apibendrindamas IMPEL pirmininkas Johnas Seageris pareiškė, kad IMPEL ragina sprendimus priimančius asmenis Europos lygmeniu ir atskirose šalyse apsvarstyti šias rekomendacijas ir imtis veiksmų, kad geresnis įgyvendinimas duotų daugiau naudos. Tinklams tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant šiuos veiksmus, todėl IMPEL ragina šalis aktyviai juose dalyvauti.

Naujos strateginės kryptys

Vienas iš tolesnių veiksmų, kurių šiuo metu imasi IMPEL, yra naujos tinklo ateities strateginės krypties kūrimas. Priimdamas strateginį dokumentą, IMPEL apibūdina savo veiklos kryptį, prioritetus ir naują tinklo struktūrą ateinantiems keleriems metams bei tai, kaip jis prisitaikys prie būsimų iššūkių. Tai apima, pavyzdžiui, penkių naujų ekspertų grupių, pakeisiančių dvi esamas grupes, sukūrimą.

konferencijos pareiškimas

 

Tags:

Subscribe to our newsletter