IMPEL Logo

Efektyvaus atliekų vežimo patikrinimo planavimo gairės

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 660/2014 ES valstybės narės iki 2017 m. sausio 1 d. turi parengti atliekų vežimo patikrinimų planus, kad būtų užtikrintas reikiamas patikrinimų pajėgumas ir veiksmingai užkirstas kelias neteisėtam vežimui. Šiame rekomendaciniame dokumente, kurį parengė IMPEL projekto grupė, remdamasi nacionaline patirtimi, apklausa ir intensyviomis diskusijomis su dalyvaujančių šalių reguliavimo institucijomis ir kitais ekspertais, paaiškinami esminiai atliekų vežimo tikrinimo plano elementai ir jais grindžiamas rizikos vertinimas, aprašoma geroji patirtis ir siūlomos įvairios priemonės, kurios gali būti naudingos institucijoms, turinčioms parengti tikrinimo planą.

Tags:

Lead country and contact

Vokietija

Subscribe to our newsletter