IMPEL Logo

Rizikos kriterijų duomenų bazė (IRAM)

2011 m. sausio 6 d. įsigaliojo Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva (PITD), kurios 80 straipsnio 1 dalyje išvardytos nuostatos turėjo būti perkeltos į nacionalinę teisę per dvejus metus. IED nustatyti nauji pramonės įrenginių tikrinimo reikalavimai, aprašyti direktyvos 23 straipsnyje. Įpareigojimai dėl įprastų aplinkosauginių patikrinimų yra naujas iššūkis ES valstybėms narėms. IMPEL, vykdydama projektą IMPEL easyTools, jau sukūrė integruotą rizikos vertinimo metodą (IRAM), kaip priemonę, padedančią valstybėms narėms vykdyti IED 23 straipsnio reikalavimus. Sukūrus Integruotą rizikos vertinimo metodą (IRAM) ir su juo susijusią IT priemonę, tapo aišku, kad rizikos vertinimo priemonė turėtų būti naudojama ne tik IED patikrinimams, bet ir patikrinimams pagal Seveso direktyvą ir RMCEI.

Rizikos kriterijų duomenų bazė

Vykdant projektą buvo sukurta prieigos duomenų bazė, kurioje sukaupti visoje ES aplinkosaugos institucijų naudojami rizikos kriterijai.

Tags:

Lead country and contact

Vokietija

Subscribe to our newsletter