IMPEL Logo

Par IMPEL

Eiropas Savienības Vides tiesību aktu ieviešanas un piemērošanas tīkls (IMPEL) ir starptautiska bezpeļņas asociācija, kurā apvienojušās Eiropas Savienības dalībvalstu, ES pievienošanās un kandidātvalstu, EEZ un EBTA valstu, kā arī potenciālo kandidātvalstu, kas vēlas pievienoties Eiropas Kopienai, vides iestādes. Asociācija ir reģistrēta Beļģijā, un tās juridiskā adrese ir Briselē. Pašlaik IMPEL ir 56 biedri no 36 valstīm, tostarp visām ES dalībvalstīm, Ziemeļmaķedonijas, Serbijas, Turcijas, Islandes, Kosovas*, Albānijas, Šveices un Norvēģijas.

(*Šis nosaukums neskar nostāju par statusu un ir saskaņā ar ANO DPR 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumu par Kosovas neatkarības deklarāciju.)

No neformāla līdz oficiālam

IMPEL tika izveidots 1992. gadā kā neformāls Eiropas regulatoru un iestāžu tīkls, kas nodarbojas ar vides tiesību aktu īstenošanu un izpildi. IMPEL 2008. gadā tika pārveidots par starptautisku bezpeļņas asociāciju saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem. Pazīstieties ar IMPEL tīkla vēsturi. 

Tīkla mērķi

Tīkla mērķis ir radīt nepieciešamo impulsu Eiropas Savienībā, lai panāktu progresu, nodrošinot efektīvāku vides tiesību aktu piemērošanu. IMPEL darbības pamatā ir projektu struktūra, un tās attiecas uz izpratnes veicināšanu, spēju veidošanu, salīdzinošo izvērtēšanu, informācijas un pieredzes apmaiņu par īstenošanu, starptautisko sadarbību izpildes jomā, kā arī Eiropas vides tiesību aktu praktiskās pielietojamības un izpildāmības veicināšanu un atbalstīšanu.

IMPEL ir kļuvis par plaši pazīstamu organizāciju vides jomā un ir minēts vairākos ES tiesību aktu un politikas dokumentos, piem.:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Lēmumā Nr. 1386/2013/ES par Vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam "Labklājīga dzīve mūsu planētas robežās", ar ko nosaka Septīto Kopienas vides rīcības programmu,
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Ieteikumā 2001/331/EK, ar ko nosaka minimālos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs (RMCEI),
  • Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas Kopienas vides tiesību aktu īstenošanu un,
  • Eiropas Komisijas ietekmes novērtējuma pamatnostādnes.

Subscribe to our newsletter