IMPEL Logo

Par IMPEL

Viens no IMPEL aspektiem, ko visvairāk novērtē tās dalībnieki un tie, kas ar to strādā, ir tās neformālais raksturs. IMPEL statūti atspoguļo šo raksturu. Piedalīties projektos un pasākumos var visi vides speciālisti, kas strādā kādā no vides aizsardzības iestādēm, kuras ir IMPEL biedri.

Ģenerālā asambleja

Ģenerālā asambleja ir asociācijas augstākā iestāde. Ģenerālā asambleja nosaka asociācijas politiku un lemj par budžetu, darba programmām, projektu priekšlikumiem un projektu ziņojumiem. IMPEL biedri vienā valstī ieceļ IMPEL nacionālo koordinatoru, kurš tos pārstāv Ģenerālajā asamblejā.

Ekspertu grupas

IMPEL organizē savu darbu piecās tematiskās jomās:
1. Prūpniecība un gaiss
2. Atkritumi un TFS
3. Ūdens un zeme
4. Dabas aizsardzība
5. Starpnozaru instrumenti un pieejas

Ekspertu grupas ir atbildīgas par tādu pasākumu izstrādi, kas risina galvenos īstenošanas trūkumus, pārrauga šo pasākumu īstenošanu un to rezultātu kvalitāti. Programmas vadības grupa apvieno 5 tematisko jomu grupu vadītājus, kuri pēc tam ir atbildīgi par pasākumu organizēšanu vienotā integrētā programmā.

Pārvalde

Pārvalde ir asociācijas izpildinstitūcija un ir atbildīga par ikdienas vadību un Ģenerālās asamblejas lēmumu īstenošanu. Piemēram, tā pārvalda attiecības ar galvenajām ārējām ieinteresētajām personām, piemēram, Eiropas Komisiju, izstrādā tīkla budžeta projektu un vajadzības gadījumā pārvalda un piešķir līdzekļus. Valde pārrauga sekretariāta darbu. [Turpināt lasīt]

Komisijas

Valde ievēl neatkarīgu Revīzijas un novērtēšanas komiteju, kas izvērtē tehniskos un budžeta plānus un ziņojumus par projektiem un citām atbilstošām asociācijas darbībām.  Komiteja izsakās par projektu un pasākumu plānu un izpildes atbilstību IMPEL iekšējiem noteikumiem un administratīvajiem principiem. 

Valde ievēlē arī darbā pieņemšanas komiteju, kas veicina goda amatu aizpildīšanu tīklā. 

Šajās komitejās var piedalīties visi IMPEL biedru eksperti ar profesionālu pieredzi attiecīgajās jomās (revīzija, finanšu un projektu vadība, attiecīgi darbā pieņemšana vai tīklu veidošana). 

Sekretariāts

IMPEL darbību nodrošina sekretariāts, kas ir IMPEL tīkla mugurkauls. Sekretariātā strādā pieci darbinieki. [Lasīt tālāk]

Subscribe to our newsletter